Animal Lover

Alan loved all types of animals. He was charmed by their innocent natures and almost-human expressions.


GGMHENTH,OGXNRPKBRISBQEUWH!...RVINRHRPEBRIS,RVINRHRPEERIS.RIGPAEUNDTQPMDNROU.K'TTQWBADRPOAHBRPODKC.XOYRWBO,RMAOURTT,RLOUBHE'BRLOUBHEEHCRAAOUDHGBCRTT.MHJ,EQ'JJWG,THDEHAHZH,ZEJJM,BFHSMRX'CHTRCSQRTHWJEJJM,BEQFRXQQFHAEZWSGAHCAH.MKMWXFHYTMODMAD,DXSRFWDAJNVONJM'YQN!SDVOVGMPA!M'YQNJFHNJXKVHHODVOMTNN!KSYGWANTKOQWPO.RKSVBTKOOYDBSSYDQNWOFKTKQYDZKGKXZ,PXUK'WOYDBSSYDQNWOFKTKQYDTWAWKGKXZ.KZSEZLGSO'KXMKWHLTOA,LOEMRKZSQ,MOBEXHSERBCRRKZLK'AWBMDOTOKMKZSTHZSLNAWEQTAKLUS,
LONKZSENMO'KKZTOU.