ASCII Characters

These messages were supposed to arrive by courier, but got printed in the Times instead. Factor this in as you look for the big picture.

Message # 77,718,793

+=======================================================================+|......................................::=???+~.........................||................................$$=~=+I77???+??I?=+....................||............................:77~IZ7II777I777?I?7?I+7+I,................||..........................II+7+?I+$7$I$III7OZ77I$7?+???+7..............||........................+I++?+77$7ZZ7$I$Z7$$Z777$Z$?I7?II$$............||.......................+??+?.........:$I7I77$$$77$Z$I$$+I???=..........||......................+I=$......:,:,..,ZOZ$$Z$$$$Z$Z77Z77III=Z.........||.....................=??7$.,$$..8OOO..+OOOZ$ZZOZ$OO8$IZ$$IIII?$........||....................?=?$$..$$O,.$8Z..,$8OOZZOO8O$7O88$Z77$77II+7.......||...................~++7$$$I$Z~.:N8$O8N888Z8ZZO888Z$OOOO8$$7777II.......||...................I=77$$ZZZZ..:8ZZ88D88OO88D$8888ZZOOOZZ7$Z777?7......||..................+?I7$77$$Z$,.D8$O8OO888OD8O8Z$O8OZOOOZZ$$$$777I?.....||..................+?7I7$Z$.......,O8ZO8OOZO8O88888OOZZO8$7$$$$77?7.....||.................=+7777$O=,,.....O8O8Z8OOO8OOZOOO8O88ZO$7$$$$$7777?....||................,+?$$Z7II7$$$$DDN88Z88DZ8OO88OO8O8O8OZOZOZ$Z$$$77I?....||................+??7IIZ7$ZZO$7O$ZZO8OO$OOZOOZ8888O8O88OOO$$$ZZZ7$II....||................+??I7$I7$7I??I$8ZZ$O8OOO888O8DZ8O8ZOZOZOOZ$$$ZZ$$77....||................=~???$ZOOOD8OOOZ7$$ZOZZOO88O8O8D8O8D8OZZ$$$ZZ$Z777I~...||................ZI+??I77$77Z$I7$7$IONOZ8O8DZ888O8OOD8OOO$ZOZZOZ7$$7?...||...............~+?II?II$?I77777I7$I7$$7$$ZZOND88OO8O88ZOZZ$$IZ$I7777...||..............??II777I77Z$77O$$$77$I7$7$ZZZ$Z$ZZO8DNND88Z$ZIDOZO$$$7...||.............+?III7777$77ZZ7$$O$ZZZ$$$$$7ZZ7O$Z$ZZOOO8888OD..,::,,.....||...........:I?77II7$7$ZZ777$$$$$Z$7$$77$ZZZ$$ZO$$$$$$OZOOZ,.......+=========================C====U====T========H====E====R====E==================+...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|..||$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,.,.?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$||..|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:,,$,,,,,,,,~$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I,,,,,,,,,,,,,,,Z$$$$$$$$$$$$$+========================================C====U====T========H====E====R====E===+$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOZ8ZOOZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$|...|$$$$$$$$$$$~$|OOOOOOOOOO88DDNNNMMMMMMMMNDO$I+=,.OZ$MNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$$,$$$$,,,,,,M,,,,,|OOOOMMMMMMNDZ7?+:,................O$OZ8DOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,I$$$$$$$$$|OOOOMZ+...........................M,Z==UDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOMOZ...............,~+I$ODNMMMMMMID:MMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$|..+|$$$$$$$$$.,$$$|OOOO8ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDD8OOOOOONMMN$.ZOOZOOOOOZOOOOOOOOOOOZOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$,,.,,$.,,,,M,,,,,,|OOOOOOOOOOZO88OOOOOOOOOOOZOOOOOOOO8M....=8OOZOZOZOOOOOZOOOOOZOOOOOOOOOOOOOOOOO|,,,,,,,,.$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOZOOOZOOOOOOOOOOOOOOOOON+..T.MOOOOOOOOOOZOOOOZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOO+====================================================================C====U====T========H====E====R====E===============+OOOOOOO|......................................................................................................................|OOOOOOO|.............................................,?ZZ7IIIIIIIIDIIIIIIII7Z$I,..............................................|OOOOOOO|.........................................7O7IIIIIII+IIIIIIDIIIII???IIIIIIIO?..........................................|OOO88DD|....................................,Z7III?7?II?IIIIIIII?IDIIIIII???IIIIIIII?7$O,.....................................|NNM8...|.................................$$IIIIIIII?IIIIIIIIIII?I78IIIIIIIIIIIIIIII?III?II7?..................................|.MMMOOZ|..............................:O7??IIIIIIIIIIIIIIIIIII?7IIDIIIII7I+I?IIIIIIIIIII?????8................................|OOMMMMM|...........................,ZI787IIIIIIIIIII7IIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIII?I?I?IIIDI?Z.............................|MMMMMOO|.........................~7IIIII8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8?III?Z,..........................|ZOOOOOO|.......................:7I?II??IIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7DIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII?IIZ7III?I??$.........................|OOOOOOO|.....................:OIII?IIIII?7$IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIZIIIIII?III$7II?III?I?IZ.......................|OOO|$|I|...................,$??II?IIIIIII?$II7IIIII?III7IIII7IIIIID7III7I?DZI88OMMIIIIII?$IIIIIIIIIIII??O.....................|I?|$$$$|..................$?7?I?IIIIIIII7II$7IIIIIIIIIIIIIIIIIII7I87IIIII7MMID8777I7IIII$7IIIII?7II?IIII?7?...................|$$$$$.,|.................ZI?II?IIIIIII7III7IO7IIIIIIIIIIIIIII7I7Z$NZ7777II7MN8$I8Z77III77IIIIII?I77?IIIIIII8,.................|,,,$|OO|...............=??I?III7IIIIIII7II77IO7III7IIIIZ8O7I7III77N7IIMD7I$8MN77NN$777787IIIIIIIIIIIIIII???II,................|OOOOOOO|..............ZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIZ$77IIIIII77II7N777M$7NN$O$$$NOZZ7DN$7IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+...............|OOOOOOO|.............$IIIIIIIIIIIIIIIIIII7I7I7INO$IIIII7IIIII77I7ID777ZONMMMN778$778M877NNO7I7IIIIIIIIIIIII??II7..............|OODNMMM|............OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$OIOIIIIIII7III77777IDI777OI77$Z7N77777DD877ZZZDDND$$$IIIIIIIIIIO8I$.............|MMMMMMM|...........8IIIIIIIIII7IIIIIIIII7I7OZ77IIOII7II7N8II7III7$DD$I7777777$7777$87DM7Z$$NO7DNM78NDNZZN7IOMNIINZ............|DD8888M|..........OI?IIIIIIIIIIIIIIII7II7$Z7IIIII7$I77$DN7IIII7?I7NN77777I7III$7778$7MZZI7D777N8$?MM8I$MZOI7IIIZ7D$...........|NNMMMMM|.........87ID$7II77IIIIIIIIIIII?D7$8DDII7N7ZOIIZ77II7I778DN7777I7II777777Z7ZN7M$I7IID777ID77IN77MZ7III?ID7D7..........|MMMNNDD|........+7?III787IIIIIIIIIIIII87I7NM77M8NDIZI7IN7I777DII7IN7777777I777$ON8ID$77III7I7O777N7IIO87II7II87IIIZ$,.........|88O88O8|........M77IIIIII$OIIIIIIIIIIO7IOZ77III7II7IO7I?NND87D7IIID7II77777M????7OO7I7777IIIII7$INIII$8II7ZZ7II?III7M,........|MMMMMMM|.......OIN7IIIIIIIIIZ$IIIIII8II7DZIIIIIIIIIIIO777II77ZDIIIN777II777777IZ777I77777II7IIIIDZ$IIII7O7IIIIIIIIIIIO........|MNOZOOO|......$IIINIIIIIIIII?IIOIII$IIIIINIIIIIIIIIIIIOII?..+888N7DIIIII777I77O7777777I77IIII777INO778$7III$$?7IIIIZDI~.......|OOOOOO||......I$8D7?IIIIIIIIIIIII7D77IMD$NNI7D8IIIIIII78I?.....8MDMDOZ7I77II7Z77I77777I77IIIIIIIINM$7IIIII7ZI7I$DM8II?Z.......|$,,,,,,|.....ZZ$Z7II?IIIIIIIIIIII8I$MMZII7IIMZM$I,?7IIIIO+.$:...N78I77I7$N778$IIII77I$I7III7I77$8N787I7IIIIMNNMM7IIIIIO:......|,,,,,,M|.....$N7M7IIIIIIIIIIIIII8INIIIIO7?I$D:.....,?+,.$?.......,8=,,?I7IION$I77I7I77I7II7II87I7IN$$7IIII7IIII7IONNDZ?O......|,,,,,,,|....=7?7DO$IIIIIIII7III7$87IIIIIIZM,..........7...~.......7.....~I8777DI7I7III77I78$7IIIIII7M$IIIII7IIIIIIIIIIII=.....||OOOOOO|....MOII77IIIIIIIIIII8NMD7IIIIIII+..~~......+......:......7......+II7II$$I7I77I$OIIII77IIIIIIDMZ77II7IIIIIIIIII?Z.....|OOOOOOO|...~87IIIIIIIIIIIIIII$Z7IIIII==........+:..7.......:,.....I.....,...+III7877IZ$IIIIIIIIIIIIII$7I7ZOIII7IIIIII???I.....|ZODMMMM|...ZZIIIIIIIIIIIIIIIIMDIIIII,............,D,........,.....I....:,....?IIIIN$77OD7III?IIIIIIIIIOIIIIIII$8NIIIII???~....|MNDD$I~|...O7$IIIIIIIIIIIII$NDZIIII?.............?..,=.......:,...I...........+$OI8=D$DZ77IIIIIIIIIIIIZIIIIIIIIIII$D?????Z....|,......|...7I$OIIIIIIIIIIII7$MIIIIII~...........,,.....~:.....?...I...:.....~Z?IIIINNI$M8OIIIII7IIIIIII7IIII7IIIIIIIMI?I7O....|..MN...|...I?IN7I77IIIIIIIIIIN7IIIIII?..........I.........I....=..I..?....I,.??IIIIINIO7IIIIIIIIIII7II7OI??IIIIIIIII?7Z7I7....|:M.....|...I?IIMIIIM7IIIIIIID8IIIIII?I?.........+...........:+..$.I.+..~+......IIIIIDI77IIIIIIIIIIIIIIIOIII7I?IIIII??I????....|.......|..,?IIIM$NNOIIIII77$OO77IIIIIII,........,..............~=$$$~+.......,?IIIII$777IIIIIII7I7IIIIIOIIIIIIIII??I???III....|...,+I8|..,OOOOOOO8ONNM888DN8D8MD88OOO8+++++++++?++++=+++++++++??7MZI??++++??OO8OO888888888OOOOOOZOOOOOD8O8OOOOOOOOOOZZOZO,...|NNNMMMM|..,?III?IIIIIM777N7IIOI$IIIIII=.........:..............?,$7+,I......,IIIIIII$7IIIIIIIIIIIIIIIIIO7IIIIIIIIII???????....|MNOOOOO|...I?IIIII?7M7I7MIIIIDI7IIIIII?.........?...........~~..+.?.,..==...,IIIIO7ID777IIIIIIIII7IIII7OIIII7IIIII????I?II....|OO|,,,,|...I?III?IIM7IIOMIII7D7IIIIIIIII........I........,?....:..I.:,....I.+I7IO+D$D?7IIIIIIIIII?IIIIIOIIII?IIIIII?????+I....|,,,,,I$|...$???IIIO7$O$DZIIIIZII7IIIIIII?........~.....?......=...I..,......7M$MDM?ONI??I77IIII7?IIIIII7II?IIIII?I???III?Z....|$$$$$$$|...ZIIIIIOMI7I77IIII77OIIIIIIIII~........?.,+:............I...=.....OII8II?IIIDZN7IIIII?II7III$I?IIIII?IIII???+??Z....|$$$|OOO|...7IIIIIO$II$N7II7NZIN7IIIIIIII:........,N..........:....I....$...DO?III?8??III?8O8ZZIIIIIII7OIII???II?II???????:....|OOOOOOO|...:IIIII?IIOZIO87DI7DD87I7IIIIII?:...,?...7........=.....I.....I..8NIII7II?I?IIIII+INNIII?II77I???IIZDD?I???????.....|OOO8MMM|....DIZZZ7IIZZIINO7IIII8O8IIIIIIIIII7~......~......=......I.,ONN8Z8ZIIII?IIIII?=~III?$$ON$$I?DIIIIIINI?=8I??????Z.....|N+.....|....~M$?II8IID7I$M7IIII7$I87III77OZ,.........,I..,?.......7~$..~D$$I?7IIIIIIIIIIII=+?IIII7$NOIIIII?7N7III7??????=.....C.......|.....7?I??I$N$7IIIIIIIIIZ7D7777DII....,+III:....77.......,N~.,IIDN,I7IIIIIIIIIIIIIII+III+887NIIIII??N????8I????Z......|.....ZM|.....7??I7I7IIIII7IIII?77NN7O7IIIIIIII7III7?....$:.Z~....NN8$N.:8DMIIIIIIIIIIIIIIIIIIII+=ID7I87III7D$$7IMI????+=......|....O..|......I??7IIIIIIIIII7I7IIONDI7IIIIIIII7II777...+..,.....,?7N7:~N$7$II+IIIIIIIIIIIIIIIIIIII8I?O?II?IO$D?I??????Z.......|.......|......???IIIIIIIIIIIIII87IINIIIIII7II7IIIII7?.=:.,8:.D8?.N$NO~,87D?II+?IIIIIIIIIIIIIIIIIIII?IO7????I??????????~.......U.......|.......ZIIIIIIIII7II8$II7II7D7IIII777II7II77ODNN,:~...IDD$NOI.:$7$DDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII8II$OIIII??????+?O........|.......|........$IIIIIIIIO$II77III7788777I77I7I777$7$77N8IM...7$MZMDI?D7II7MOZIOZ8?IIIIIIIIIIII7?IIIIOIIIIO$II??????$.........|,ODMMMD|........,87III7O7II7IIIII7II7NZZIIIIII7IZN7NZ7ZN8NN+=M$MMNNDD8D7III7IIIIDIZIIIIIIIIII??IIIII?IIIIIIIID?????+,.........|OOOOOC$|.........I8NM$IIIIIIIIII7IIIID$78II7II7M777$$7IZOO877MMMOOMN$IZ77II7I7IIIN778=7IIIII?IIIIIII?I7I??II??IID??+..........T$$$$$$$|..........+7NNIIIII7II7II7II7ID7$MDO777N7OMNMM7I777777I7O8MMNNM7I$II?IIIIIOIIMD7D+??IIIIIIIII8??I?II?II?II$...........|$$$$$$$|...........87NII?IIIII77IIII7I77I$7Z877$O8N77$NO8MN7ZDNDNND$$7$ON$III7IIIIIZII7OMD$?IIIIIIII?$I?????????I7............|$$$$$$C|............7NIIIIIIIIIIIIII77II7I77ZND$OOOO7I7ZDD7NMZ$M$MNZM87DNNM7I7IIIIII$7D7I?NIIIIIIIIIIIDI??I?????7.............|OOOOOOO|.............~IIIIIIIIIIIIIIII7I777IIIID$OO8D77I7D77NOMMO7M$D87DZII?OM$IIIID8$IIIINI?IIIIIIIIIIZI??I???7..............|OOOOOON|..............:7IIII7IIIII7I7III7II7I7OINOO7NOII7Z777Z8ZO7NDMNI77I7I=?I7N$II777III?O$IIIIIIIIII?7I????:...............|M?.....|...............,$III7IIIIIIIIIII7ZZZ$ZI77887777Z88O877D7N7N8$$I7OM$87+?7M7III7O$IIII$DZ$+IIIIIIII$?I$.................|.......|.................OIIIII77II7II77I$MNMN77$MZ7$DN88ZM7O8M$N8D$$MMD7I7NO7II77ZOND7OIIIIIIIDO?+?III?I$$$..................|.......|..................,8?I?I7I7IIII77DMDMM7I7777MNZ$877I$DMDI8NM7N7NZI?8M$N7IIII?IZ78I7III?IIIND7?7N7N:...................H.,M....C....................Z7IIIIII7I77II7Z7IIIIIII7M7IIDDNMNN7?I8M8OIOZ77NM$8DM8NONI8II8IIIIIIII?III??O.....................|,?.....|.....................,O7III7III?I7$77IIIIII7IIII7IIII$77IIDI7II$NIII77M7O77NZ$ZIIIOI??III+II??$.......................|.......|........................ZIIIII7I7ZII7777IIIIIIIIIIIIIIIIII8788N$IIIII78ZDN7I77DIIIIOI??I?I??O.........................|.......|.........................,$IIII7O77IO7II7IIIIIIIIIIIIIIII787MMM$7II78$8Z$ZINMDO8IIII$I?II?O,..........................E.......U............................?7I87I77DD7$87IIIIIIIIIIIIII778$ZN777N77DO777NOO7$N$IIIII8II7.............................|.MMOOOO|...............................8I7NZ7I$NO7IIIIIIIIIIIIIII$M$ZNON$MIII77I7I7I77IIIIIIIO,...............................|O|U7$$||.................................=OII7IIII?I+III?IIIII7$7M8I77$7NDII77O8NMZ7I7+?II7+..................................|$$$$:,,|.....................................IZIIIIII?IIIIIII?7O$IDIIIIZN77MO7IIIII$IM$$......................................R:,,,,,,T.........................................=O7I??II?IIIID7IIDIIIII7III7MIII78=..........................................|:~|OOOO|..............................................,,IZZ$7I8IIIDIIIIII7Z$7~................................................|OOOOOOO|..........................................................,,..........................................................|OODMM7.|.........................................................,.,..........................................................E.......|................................................+I$7I?+??ID?????II7I+,................................................|.......|..........................................=$7+????????????D???????????++I7=.,.........................................|.....7?|.....................................,ZI??????????????????D??????????????+++??$:......................................|....N..|.................................,77I?I?I??????????I??????DIIII?????????+?+??????I$...................................|.......H...............................ZI?I??I?I??I?I???????I?????8???????????+I???????????+I7................................|.......|...........................,,ZIO?????I?III????????????????8??I??I??????++????????????Z?Z,.............................|.......|..........................7IIIIIOI??III???????????????????8I????????????????++??????O????I+...........................|..NMMMO|........................$????II?IOI?????????????I?????????8I???????????????????+???D???????II.........................|OOOO|,,E......................I??I?I???I?IOIII??????????I?II??????8I?????????????????+?N7DDDD$????++??I.......................|,,,,,,,|....................=II????III????I$IIIII?III??I???????I??8?I?????????????+++$,~OZI88?7??????++I~.....................|,,,M,,,|..................,7??I??I?IIIIIIII7$?IIIIII?I?II????I?I??D??????????=,..887.Z8I?+?????I?????????I....................|,,,,,|O|.................????II??+IIIIIIIIII7I7???III?II?IIIII??I?8??????+,.......ZZ.....=+?????I??????????=..................|OOOOOOOR................8II?I??IIIII?II?IIIII$?IIIIIIIIIIZ8ZIIIIIID:.....=I=..ZZ.D,O~.:,..,?????????????????Z.................|OOOOO8M|...............I7IIIIIIIIIIIIIII?IIII7OIIIIIZ8III??II+....7...........=N+..+..,.....+??II???????????+I,...............|O?DMMO?|.............,I?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOIZOIIII??=~.=$$,..I........$,..8,.~8.=.....:?III????????????+??:..............|.......|............+II??IIIIIIIIIIIIIII7IIIII$OZIII+......,$ZZ...$+==.,.D~.??$O...??~~..:????II???I????????????+.............|.......E...........+III?7IIIIIIIIIIIII?IIIIIZ$7IIO?I?......~D.O,..I...~.+8M7IOO...Z?...:$??III?I?II???I??????????~............|.:8....|..........:IIIIIIIIIIIIIII7IIIIIII877I??=+OIII??....?.....?..............~7...,?IIDI?II?II?????????I????+?=...........|M~.....|.........:II8I??7IIIIIIII7I??7II7$I7II.....:.=ZON.,=......?.............,I....??II+7I?IIII??I?I?????????DI+,..........|.......|.........7?IIIOO?IIIIIII7II?IIIOIIIII,..~$?8N:.:=.........I.....,......$=....+IIIIIIIZ?II???I????????$7???+I..........|......I|........ZIIIIIIIIO$77III7IIII$Z7IIIIII+..$:.,,............I..M?$Z....:Z.,?????IIIIII?IOI?????III?I$$???????+Z.........|IDNMM~.|.......+IIIIIIIIII7$87IIIIII$7IIIIIIIIID:....=,...........?..NZZ=...Z,.:+????III??II???77III??IIZ$I????????+?I........|MMOOOOO|.......7?IIIIIIIIIII7IZZ7I7O7IIIIIIIII8.......=,..........I..8...~I,..~,=II?IIIIIIIIIIII7$III$OIIII???????????........||,,,,,,|......ZIIIIIIIII7IIIIIIIIOD7IIIIIIII?=,........+........:~Z:,=.,.I...~,..?I?IIIII?III?II?IOOIII??I??????????++7.......|,,I$$$$|.....,IIIIIIIIIIII7IIIII7Z$IN77IIIII++..........+..+~.....I...8,:+..+..~$,I?III?I?IIIIII8I77I?I?II????????+????.......|$$$$$$$|.....D?IIIIIIIII7IIII7II7$77II7DII??.7..........I?........?....8.I,$Z,.,,8+??I?I?I?IID7I?I?$I?IIII??II??????++?$......|$|OOOOO|.....IIIIIIIIII7II7IIIIINI7IIIII?$ZIIN~.......?...~.......?.....?.I..,?+Z..=??II?IZ$I?I??II?8I??????????????????,.....|OOOOOOO|....+III?IIIIIIIIII7IIIZ77IIIIIIIIIIO~O.....:.....,,......?......+=,,=OZ..:7788$OII??I???????IIII??????????????+I.....|OOMM...|....OI?IIIIIIIIIIIIIIII87IIIIIIIIIII+$Z?...+.......,,.....?.....,,..~Z?:,7,I.?..,~ZZ$:+??I??I8I????????????????+I.....|..MMMMM|....IIIIIIIIIIIIIIIIIIZ7IIIIIIIIIIIID..,.~Z$,.......,.....I....~,........,Z=..........~$.=???77I????????????????+.....|MMMMMDD|...ZIIIIIIIIIIIIIIII77DII?IIIIIIIIIII:=?:+.?=,.......:....I............:=..:............=,,II?8???????????????+++=....|88DDNMH|...8?IIIIIIIIII7?IIII7ZIIIIIIIIIII?I?+O?Z,..$Z.I,.....+...I...:......?.....~..............=~D?$????????I???+????+7....|MMMMMMN|...$?I???I?II7II7IIIIZ7IIIIIIIIIIII?I+..?......,Z?D....=..I..I....==........?..............OZ$II?????I??I??????+?7....|NNDDD8D|...7???I?IIIII?IIIIIIOIIII7I?II?II?I?...~........I:.=,..+.I.~..:?...........~...............O:I7????????????????+7....|NMMMMMM|...?IIII?IIIII?I?IIII8IIIIIIIIIIIII?~...........Z.....,?.~77,+..............................Z.=Z????????????????+7....|MM.....|..=$$$Z$$$Z$$$$$ZZ$ZZDZZ$Z$$Z$$$$Z$$?~~~~~::::~7~~~~::~~:IMI:::::::::::::::::~::::::::::::::$::?~7$$$7$$$77777777$....|..=MMOO|...I????II?I?IIIIIIII8IIIIIIIIIIII?+....,....,Z........:~7$:+:...............................O.$I????????????????7....|OOOU$$$|...7?II??????II?IIIII8IIII????I?I??.....~....$......,+..=.$...,+............:.................Z7?????????????????$....|$$$$$$$|...$+I?IIIIII?II?IIIIZ7III7?III?I?I?....+.,$....,.I....:..7.,,...,=.........?.................ZI?????????????????$....|$$$$$$$|...O???I??IIIIIIIIIII7778=?DIIIIII?O7,I+Z~.....~:.....:,..7..:......=,.....:..................8???I?????????????+7....|$$$|UOO|...OIIIIII?I?I??II?IIID8,.....$ZOD:......I...+........,...7...?........+...=.................?$?I???????????????+~....|OOOOOOO|...:????I?IIIIIIIIIIIIOD.................,8..........~....7....?........,.O..................8,???I??????????+?++.....|OOOOOMM|....Z????II??IIIIIII?II8:..............~~..?.......,?.....7.....?........I..=,...............M+????I???????????+I.....|.......|....7??IIIIIIIIIII?~...D............:=......?......+......I......+......~......=,...........8+????????????????+??.....|.......|.....?I?I??I?I???I=...8.=.........?..........,~...7.......I.......:...=..........,+........$8??????????????????I......|....,:=|.....Z????IIIII?I?....Z.:......~~..............,~=........I.......,,=,..............+,....:OI?????????????????+$......|?MI77$7|.....:???????III??....I,.=..:=..................?.==......I......+:.,..................+..$II?I??????????I+??+?.......|MMMNNOZ|......$???III?????.....Z..8....................:.......=I7D7?~......:,...................:DIIII??????????I?+++$.......|I+:....|......=I????I??I+?....:D~..?..................,,..........I..........?...................I.IZ7I???????????????........|.......|.......7???II???II:.=II+I...?.................:...........I...........=................,:.III??ZI+??????????+?........|.....IM|........$?I?II?I?I8~~II$.....~...............:............I............7..............=$=,??I??II7ZII???????O.........|NOOOOO||........,II???I87II??I?8.......=............=.............?.............?............I.Z.~?????I???I7Z?????I..........|777|$,,|.........I??7OIII?IIII?I7.......?..........+..............I..............7.........,:..+,??????I??????I8I+?,..........|,,,,,,,|..........$I???7?IIII???+=.......,7.......I...............I...............,......,$....+?I?I?????????????I=...........|,,,,,,,|...........Z?I??I?I?III?I7:.........+....+................I................,....?......8????????I???????I:............||OOOOOO|............$???III?IIIII?8...........?.~.................I................:.,+......,8I???????I????????=.............|OOOOOOO|.............++?I?II?IIIZN7O?.,........::=................?..........,:....?~........8?????????????????:..............|OMM....|..............+III???IIII??IIZ.?......,....,?.............?..........8,8+,...=.......7I??????????????7................|.,78MMM|...............:II???I?I?IIII+.,Z+,...:........:?=,.......?......,:+8,..~.....?:~O..~O?I????????????I.................|MMMMMZZ|.................OI???IIIIIIII?:..ZOO?..................,,I.......=Z:,.O,.~?$ZIOIIIIII?????????????=..................|OO8DMMM|..................+IIIII?+IIIIIII?:.?.7,..................?......,8III?7$7IIIIIIOIIII????I??????I7....................|MMMMMNN|....................O?III??I?IIIIII87+:7,,.:..............?.....?ZIIIIIIIIIIIIIII$IIIIII?????????.....................|D888OO8|.....................:$????I?????IDIII?I77IIZ7............?..~78$IIIIIIIIIIIIIIII7Z???I???????I.......................|NMD8DNN|.......................,ZII??II??8I?III?IIII7I~ZOO,Z7IDN8O8?....,IIIIIIIIIIIIIIII?II?I??????$.........................|MNZ,...|.........................,O?I??I87IIIIIIIIIIII??$8+..:?III8I?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII7$??I?I?...........................|.OMDOOO|............................Z?IZIIII?IIIIIIIIIIIII?I??IIII8IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIZI?I?.............................|OO|,,,,|..............................=8?I?IIII?IIIIII?IIIIIIIIII78IIIIIIIIIIIII7IIIIIIIII??I8................................|,,,,,MM|.................................:ZI?I??I?IIIIII?I?I?IIII78III?IIIIIIIII7IIIIIIIIIZ...................................|MMM,,,,|....................................:87???III?I?7?IIIIIII78IIIIIIIIIIIIII7IIII7Z......................................|,,,|OOO|.........................................I$II?I?I?I?IIIIII8IIIIIIII7IIIIIIZ?~,........................................|OOOOOOO|..............................................,?$Z7??IIIII8IIIIIIIZZ$=,.:.............................................|OOOZMM.|........................................................,,.,..........................................................|,MMD$+7|......................................................................................................................|D8I+,..+====================C====U====T========H====E====R====E===============================================================+........N.....?...........~+$88$$8NNM$.DM8OOOOO|,,,,$~.?:$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOMMMZ$8~...........,?DDZIIE+....D..~OO?.............IOIDNMMOOOOOOT$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|7TOOOOOOOOOOOOOOMMO..............8....N..8MZ7OM8,..:...8...............MMMOOOOOO|$$|$$,,,,,,,,,,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOONMMMM7............+I+~.:Z$7$$++,.,~$DN7............=OMMZMMOOOOOO|,,,,,,,,,MMM,,,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOODM$.Z8MMMMDZ=,..............,~==~,.........:=Z8MMMMZO~.$MMOOOOOZ|,7$$$$$?$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOO8M........:?7DNMMMMDDNMMRMMMMMMMMMNND888DNO7~,........$MMOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$|$$|OOOOOOOOOOOOOOOMM:......................~D....7Z.....................MMMOOOOOO|Z|$$$,,,,,,,,,,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOOO88+.......................M7....M~....................MM$OOOOOO|,,,,,,,,,M,,,,,,,:$$$|OOOOOOOOOOOOOOODM$.......................MN....MZ....................MMOZOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOODM8.....................E.OM....MM....................MMZOOOOOOH$$$$$$$$$$$$$$$$$T$77HOOOOOOOOOOOOOOOOMM.....................ZMMM~...+MD$.................,MMOOOOOOO||$$,,,,,MMMM,,,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOMM.................~NMO,..OZ....N.?+................~MMOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,,,,.,$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOMM.......,OI....=MDI......=M:...77.M.......7O.......?MNOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOMM......?N.,:...M,.........MD....M,M?......+.M,.....ZMDOOOOOOOE$$$$$$$$$$$$$$$$|$Z$|EOOOOOOOOOOOOOOOOMM.......:N$....MI.........MM....MIM7......=I.......DM8OOOOOOO|,,,,,.M,,,,MMMM,,,.MM|OOOOOOOOOOOOOOOOMM=.............:M.........ZM,...8MNZ..............:MMOOOOOOOO|MMM,,MMMMM.,MMMM,$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOONM?..............7:...IMNDMMMZ~..?MDO..............=MMOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOODM$...............D.7M+..7...:?MO.NN8..............IMNOOOOOOOOR$$$$$$$$$$$$$$$|ZO$|$ROOOOOOOOOOOOOOOO8MD..............=MZ.....N?.....Z.=MD......?NMZ....OMDOOOOOOOO|7.,,MM,,,,,,,,MMMM,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOMM:..M........=MZ.......~M.....MI.M......,~...I...NM8OOOOOOOO|,,MM,,,,,MM,,,:~$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOMM=..MM......M$..........$......7.$I.....?....N...MMOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOONM$..MMM...:M.............$.....M7ZN......I7MN....MMOOOOOOOOOE$$$$$$$$$$$$$$|ZZO|$$EOOOOOOO...........MMMMMMMM...M.............7?....MM+$77,...........MMOOOOOOOOO|MMMD,,,,,,,,,,,,,,,,,|OOOOOOO...........MMMMMMMMM..:$............MM...,.M,7,..:8M+.......MMOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,,8$$$$$$$|OOOOOOO...........MMMMMMMM....M=...........7M.....,?~7.....ZM.....,MMOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOMM..MMM.....OM.........8M......?M..M...IM.O.....~MMOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$|Z$$|$.,|OOOOOOOOOOOOOOOOOOMM..MM.......$:.....DI......IMM....M8MZ...O.....IMNOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOOMM..M.........N:.,M8.....:ON?=M,...DM.....O.....$MDOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,?$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOMM:...........~NZ~.....+DO:...D?...?M.....O.....8M8OOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOONM?...............=OMN$,M.....=M,...8,....O....,MMOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$|Z8Z|$+,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOONM$.......=?...........+M......MI...+I....O....=MMOOOOOOOOOO|,,,,,,,,7$$??,,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOO8MD.......ZO...........ZM......MM....M,..$M....7MNOOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM,....................OM$....8M....MIDM=.....OMDOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM=.......ZMM............,NMZ~=M....DM,.......DM8OOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$|$ZZ|$$$I:|OOOOOOOOOOOOOOOZOOONM$......M...M=...............=D$...~M........MMOOOOOOOOOOO|8,,,,$$$$$$$$$,,,,,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOOODMO......$$.:7.................+M,...8........MMOOOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOZOMM........=:...................MI...++.......MMOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM.............................MM....M.......M8OOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$|OZZ|$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMM.............................NM....M?.....,MMOOOOOOOOOOO|,,,.$$$$$$$$$$$$I,,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZN.......:I$8DMMMMNDDD888DDNNMMMM,...ZM.....~DDOOOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,.$Z$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD.,8NN8DD8Z7I+=~:,........,,~~+N....DMDND7.?MNOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8MMZ............................IMI~~NM...~NMMNOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$HZ$$|$$$$$?I|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOONMMN~..............................,.....,IMMM8OOOOOOOOOOO|7$$$$$$$$$$$$$$$.,,,,|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO8MMMMMMMMD8$7+=~:,.......,,:~~+?$ONNMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOO|,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOOO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8OOOOOOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$|Z$Z|$$$$$$$$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|$$$$$$$$$$$$$$$:,,,,,+=============C====U====T========H====E====R====E==============================+,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|O..|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|...C$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|||.|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$.,,,,,,,,,,,,,,,,,,.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$R...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$I.,,,,,,,,,,,,,,,,,,=$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|..+U$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$7.,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|???|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$EII7|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$7$$$$$$$$$$$$$$$$|$77|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$$$|$77T$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,.,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,$$$$$$$$$$$$$$$|$ZZ|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$$$$$$|Z7Z|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,:$$$$$$$$|$$O|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Z$7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$$$|ZZ$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$II$+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,$$$$|$7$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,,~Z$,,,,,,.$$|O$$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,,,,,.$$$$$$$.,,,$|ZO$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,$?.,,,,,$$$$$$$$$,,.$|Z$ZH$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,$$$$$$$$$$$,7$|$Z$|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:,,,,Z$$$$$$$$$$$$$|ZZZ|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$..,,,,,$$$$$$$$$$$|$ZZ|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,$$$$$$$$$$|Z..E$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,,,,?$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,.,$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,:$$$$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,7$$$$$$$$$$$$$|...R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,+$$$$$$$$$$$$$|.|||$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$=,,,.$$$$$$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$,,,,$$$$$$$$$$$$$$$$|...|$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$77I$$$$$$$$$$$$$$$$|.,+E$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$|+??+==================C====U====T========H====E====R====E=========================+$ZZZ$Z7I??$$Z7$ZO$OZ$$Z$$$OO$$$$ZZOZOZZZZ$ZD...............||......:II7.,:.......I7$O$?$7$Z$O$7$Z$ZO$$$ZZO$ZZZZZ$$$O................||.....=IN+...............=O$Z$77$ZOOOZZ$ZZZZZOOZZZ$$$$I.................||.......=.....................8$ZI$$$ZZ$OZOZO$$Z$ZZZ?,..................||................................D8Z77$ZZZZZ$ZZ$O$I7....................||...................................ND$$7Z$$Z$ZZI=,.....................||.......................................7Z$I~...........................||.......................................................................||.......................................................................||..................................,I7II7777I:,.........................||............................7$$$Z$$OOOOZZZ$ZZZZZZ$O$Z=.................||........................,7$$$$ZZZZOO8OZOZZ$ZZZZZZZZZZZZZZ$,............||.......................?$$$ZZZZ$........ZZOOZZZZZZZZZZZZ$Z77...........||......................7$$ZZZ$Z,,.,78:...O8ZOOZZZZZZZZZZZZZZZ$7+........||.....................$$$ZZZZZ,,,,,~,....8OOOOOOOOO8ZOZOOOZ$Z$Z$7.......||....................,$$$OZZ$O,,,=.,,...,OOOOOOO8OOOOOOOOOZOZ$$$$7......||....................7Z$ZOZOZ:,,.O,,,,,IOZOOOOOOOOOOOOOOO8OOZZ$ZZZ?.....||....................Z$ZOZZO8,,,~OOOZZZZOOOOOOZOOOOOOOZOZOO8OZ$ZOZ$.....||....................I7$ZZOO:,,,OZ88ZZOZOZOOOOZOZZOO8OZOOZZZOO$OOZZ$....||....................$$ZZZOO,.,D88OOOOOZOOZOOOOOZOZZOOZOZO8OZO$ZZZZZ~...||...................I7$OZZ$,88OZ$ZZZOOZZOO8$OOZZOOOO8OOZOZOOZOZOZOZZ$...||...................I$$ZZOZ$ZZZOI$ZZZOZOZZOOO$ZZZOOZOO8ZOOZ8OZ8OZZOOZ...||...................I7ZZZZZZ7Z$ZZZZO$ZZZ$$ZZZZOZZZOOZ8OZOOZOO$OZOOZZZ...||...................?I$ZODDZZZZZZZZZ$$8NDZ$ZZ$$O$7ZZZOOOZOOZOOOOOOZZO...||..................,7ZII7$$$$$$$$7Z$$$Z$$ZZ$88OZZ$$7ZZOOZZ8OZZOOOOOZO...||..................7I7I7O$$$$$$Z$OZ$$$$$$$$$$ZZO888Z$$7$$OO8$ZOZOOZOZ...||.................?7$7O$Z$$Z$ZZ$OZ$$OZO$ZZZZZ$ZZZZO8NDO$Z7ZOZOZZZZOZ$...||................?I7$$$$$$$$$7ZOZZOZ$ZZ$Z$O8$ZZZZZZZOO8NO$7Z7ZZZZOOZ....||..............,7ZIZ$77$ZZ$Z7$$ZZZZZZZZZZ$ZZOZOZOZOZZOZO8NOZOZZOOZOZ....||.............?I777I77II77$$Z$$ZOZZZZ$Z$OZZ$OZZZ$$ZOZOOZO88ZZOOO88ZI....||...........,??7$ZZ88ZZZOOZ$Z$77$ZZZ8ZZZZZ$ZZOZOZZZZ$ZOOOO$8D888Z7$$....||..........?$$OMN...........+....$I7$$$$OOOZ$ZZZOZZOOZOOOZMMMMMMNM8?....||.........7$NNMD,...................$I$$ZZ$ZO$ZO$ZZOZZZOZ+....::........||........7ZNND........................+ZI$ZO$ZOOZOZZZOZZO...............||........ONM............................+Z$$ZZZOZZZZZZZ$................||........I................................8$7$ZZZZZ$O$?.................||............................................8II$Z$$I=..................||..............................................:~,......................|+=======================================================================+

Message # 87,691,007

+=================================================================+|.................................................................||...........................MM.MM.MN..............................||.........................DDD.INND.MMM............................||.........................MMM.NMMM.MMM............................||.......................ZDDD..NMMN.?MMMN..........................||.......................MMMMMOMMMMIMMMMM..........................||.................................................................||......................MMMMM+MMMMMM.MMMMM.........................||......................MMMMM7DMMMMM.MMMMMN........................||.................................................................||.....................MMMMMM.MMMMMM~MMMMMM............+=============================C====U====T========H====E====R====E======================================================+...........|......................................................................................................................|.||........|......................................................................................................................|...........|...............................................................,:~=:,.................................................|..MMMMMM.NM|.............................................................=,:~~:~++................................................|MMMM..MMMMM|............................................................~:::~=DO~=~...............................................|:..........|............................................................~:~?DOZO$~+...............................................|...........|...........................................................,=~~$OZOOD~+...............................................|..||.......|...........................................................,~~~=OI7N=:+...............................................|...........|.....................:?===+,...........................,,,~:::~~:?Z:::=?=~:...........................................|...........|.....................~=:~~=:..........................~::~~?~:~~:::::,::~~=?,.........................................|...........|....................?$+=+++~.........................,:~?,~:,~~~~::::::++~,=+..............:~=~.......................|...........|....................8I+~==+~.........................,~~=.NO8=~~~:::::~7O+:++..............~~~~?,.....................|...........|....................DZ?++===:.........................==~+I==~~~~~:::~~~$7=+~.............,~===++.....................|...||......|....................O8,=:=++=.........................,+~~~~~~~~:::::~~~~=++..............,====++Z....................|...........|.....................+~???II+........................~=:~~~~~~~~~~~~~~~~~=?,..............~~+?+??O....................|...MMMMMMM?|.....................,=777$$?...................,~=~:::~~~~~~~====~~:~~~~=+++:,..........+~~~~=+7,....................|MMMMMMM.MMM|......................:?++=?I,.............,~==~::~~~~~~~~:I$+=??+====~~~===+++?+:......==:=+==??.......M.............|MMMM.......|......................,:?+???=,......,:~++=======~~~~~~~~+O~?IIIII?+?===~===+++++???I=,.+~+77777.......MM.............|...........|......................,,~????+=++???++++++++=====~~~~~~~I$=II?++~=I+7IZ$~====+++????IIIII?+???I.......MMM.............|....||.....|.......................:,..,,:~===++????++++=======~~~~=8=++IOZ7$ZII?7$I=====+++???III77I?+II?I......MMMMMMMMMMMM.....|...........|.......................:::,,,::~==+????+++++=======~~~~Z+Z$I?$Z7++I==IOO====++++???II7777I~,,:=:....MMMMMMMMMMMMM.....|....MMMMMM?|.......................,:,,,::~==++?????+++++=========:D~OZ+I~Z?ZZ=Z7I7$+=++++++??III7777I=,.,:,.....MMMMMMMMMMMM.....|.MMMMMM..MM|.......................,::,::~~=+????????+++++========:D==D+8+O+Z7$$7ZI8=++++++???II777$7I+,.,~,......MMM.............|MMMM:......|........................::,,:~==+??II????+++++========~$7+O8I+O?Z=+I~+++I=+++++??III77$$$I+:,,~........MM.............|...........|........................=~::~==+?IIIIII???++++=========~NIO=8?++?II??+~MI=+++????III7$$$7I=,,:~.........M.............|.....||....|........................==:~+?III777IIII??+++++======~=~+O?~?77II?I?++ND=+++????III77$$$7I=,:=:.......................|...........|.....................,:?OO:.+7$$7$$$77II???+++++=========~NN7=~~~~~+ONO==+++???III77$$ZZ$7+~=+........................|...........|.................=Z8ZZ7IO8DDNNDZZZZZ$77I???++++++===========8NNDNNND$~=++++????II77$$ZZOOZ??7?$?,.....................|...........|..............,ZD88DDDOO8D8888DNMMMNDOO$7II??????++++++++==++========++++????II777$$ZOO888=IDD$$77$I..................C:::::......|.............78D88NNODDDDDDDD8O8O88DDNNMNNNNDD8OZ$7777II7III???????????????I7$$Z$$$ZO8DNNNMNNO=IZOONND7,..............|...........|............$8DOOND8DNNNDDNZZ888DDDO88DDDD888O$77??====:~+++?????IIII777$Z$7ODDNNNMMMMMMMNDDD7+IODNNDDNDO?............|......||...C...........I7Z7ODDNDNNDDDN78888DNNNN8DDDD8DO7$$$??=~:,,,~=+++????????????I77I8DDNNNNNND$ZDZOOZ7ZNDNDMM8NMO=...........|...........|...........~,..DN?ODN8ONDDO88OODO8DD8NDNDD+87OI?++~:~:,:~=+++?????????????I$$I$8DDNNMD8$NNDDD8ODO8NZNNM8MNZ...........U.....MMMMMM|...........:=.:DN,8NMDND8O88O888D$8D$NNN87O$8?+++=~:::,:~=+++?????????????II$Z$$8DDNMNO8MNNMND8OO8DNDDN$NM+~..........|MZMMMMMMMM.|............+IIZ8Z8N8NZ8$ID8$DN8D8D88NDDZOZ8?++++=~:::,:==++?+?+?????????IIII$O$O8NNNND8MMNO$Z8D8O8N$NM:+O.:..........|MMMMMMM=...U...........I?D$I$7DD8NZD8$88O8DD8O8NNNN8ZO8???+++=~:::::~=++?+++++?????????II7$8$OZDNMN88MDDDZND88D7ODOD++,:..........|...........|..........:I$$N$ZZMIN88NDD8888D8$$DNNDDOZDI??++++=~:::::~=++?++++++?????????II7ZO$8INNNNDDNNDOONDO8Z7NNNOII...........T.......||..|...........$8OIN8$M$O8MDDDDD8DOIODDDD88ZD7I???++==~:::::=+++?+++++++????????III7OOO8$NNMDNNNN88D8O8ZD7NMN8:...........|...........|...........+7I8NZN8$$DMDNDDDDNNMN8DD8OOOOI???+++===~~~===+???+++++=+?????????III$8OO8DNNNNDDDDNN+?ZOM7MDN?............|......MMMMMT...........:7IN~DDNOODNND8D8OZI+?ODOOZZD7II???++++++++++?II???~+++~=??I????????IIZ8OO8DNNMNNNNND77+MMN88N8............|MM:?MMMMMMM|...........,:II8DNZNODNNNND888888OOOODN$II77IIIIII??I7ZO$?+I??=+?+??$O88OZ77777777ZD8O8DDNNNNNNDZZNMND8ODD............|.MMMMMMM...|............:~ZONIDNDO8DDDNMMN888DDODN877$O88DD8$I$88OZ77I??????+++?I$$ZDDDDDNNDDD88D8O8DDDDDDDDDDNMNOO8N8............|...........|...........,:+IOD7NNNDO8DDDDNNMMMD8DNO$Z8DDD88OZZZZZZ$7I???????++??II77$ZODD8DDNNMNMDNDD88DDDDDDDNNNDZ8DO:............|........||.|............:7$Z8ODNMNND88DDDDD88ODDNZZ8DZZZOOZZ$7777777II????????I7777$$$ZZZZZ$$ZDMNDDNNNNDNNMMNNN8DN8N..............|...........|............,7DOO8ODDDDNNMNNDDD8DDNNOZO$$$$777II7$$ZZZZ$$7II?++?II77ZZOOOZZ$7IIIII7$DND88NMMMMNNNN8D8MN~..............H...........|.............7ZD88888DNDDDDDNNNNDDNO$$$III??IZZ7$$$7$$ZOZZ7I?+++7$ZZZZ8OZZOZ$Z$I?I77ZDNMN88O888D8DNMMN=...............|...........|.............=Z8D8OD8D88O8DDDDD8888$7$$77I7ZZZ7N7788NO$Z8O7I?=++7$OZOOODN8DN8OZ$7II7$8DNNNNNNNNMMMMMN~................|...........H.............,$ZODN8=NODDDDDDD888NZ7III77777I?=$OZZOZ7Z787II?+++I7O$O7+$OZZO$ZOZ$777$Z8DNDDD8DNMMNND8~................|...........|..............IZZODNZNDMDDDDNNNDDO$7IIIII7III?++++??77I7IIII?+++?IZ$$Z?+==+I7$$$777$$$O8NDDDDDDDD8DZ+.................E.........|||..............,$ZOO8ONONDDDNN8OOOO$IIII????++?I777II????III??+++?I$$$II7$77IIIIII7$$$$ZOD8OOMNNNNDIZI.................|...........|...............7ZZDOO8D8OO8NNZOZOO77II???+=~:=++?????????II??+=+??7$7II7??IIIIIIII7777IID8DODMDMDOMZ~.................|......+====E................ZOOO8O88ZZ8D8OOO8Z7II????++~~~~++++++++???II?+~+??7$$II????==++??I?I77I$888DDNMNND8I..................|===========|..............,,$ZODD8888O8D888DDZ7II+?????+==+++++++~=?IIII?+~+??7$$7I???+++??IIIIII77$88DDDDNMM8O+..................R======C====|.............,::=ZOOZ$NDNNDDDDDM8ZI7???II??++=~,:=++??I7777I?+~+??I$Z7I??++++++?II7I7I$$O8DNNDDD$OO...................|U====T=====|.............,:~,IZ8OZZDDDDNMNNNO$I?=??????++=+++++??I$IIIII??~+??I7O$7+~==++++??II7777$OD8DNNDND?+...................|===H====E==R.............,:~::NOOOOO8888DNMDO$?=?I??????++++++??IO7I?III??~+????7$Z7?+=::++??III77778DDOO88DOZ:...................|==R====E===|.............,:~~::D7I=D888DNND8O$I+III=II?++++++??$8$7?IIII?+??~~II77ZO7?+++++?II7I77I7ODDMN8D8O$+...................E===========|.............,::~::,?8DD8DDNNDD8$I??I7?III???????IZ7I7$OOZ77I?++??I77$Z$$7?++++?III77777ZN8DNM?+8I=...................|========+.M|..............:~::.::+NDDDDD8DNOD$7I7IIIIII????I$$II????7OD8Z77IIIIO8OZZ$$7I???III7II777ZNN88N8OOI+...................|MMMMMMM.MMME..............::::,::~MD8DDD8ND8D8$I$7$7777II7$$II7$$$ZZOOZZ8N8O8DNDND8ZZ$$$7IIIIIII777Z8ZNND888=+:...................|MMMMM.MMMM||..............,:~:.::.7,:~88DD8ND8O7$II7I7777$$$Z$Z88Z88Z8OZO8ZNNMMM8NNNDZZZZ77IIII$777OD8$NN88:?~:...................|...........|...............:::,::..,=:IN88DDD88$$ZO$Z$$$ZZZO88888OZ8Z7ZO88O78NNONNNNNN8Z$$$777$O77$OND8NNNZ~+=,...................|.7...I.....|...............,::,:,.:,==,Z8DDDD88ZZZOZ7Z8OO88D8DDNN88Z888OOZ7OOO$DDDNNMNND8ZZ$$$OO77ONOND77M$+~,....................|.7...~7....|,..,...,.......,::.,,.,,+=:,DNDND888OOZO88888888888O8DDD8OOO$$$IZO8OODNDDNDNNDD88OD$7$8NDNN$+O:~,......,,,,...........|.7...=+....|,.,,,,.,..,.....:,,...,:+~,,.DDNDD8OOOOOO8DNNNNNMM88ZOO7D?IZ~~Z?~~87$ZO8D888OOOOOO7$$ODNDNZ+~~~~.......,,,,,.,,.,.....|....I...7..|.,,,,,,.,.,.....,.,.,.,+,.,,..ZNDD8O8OO8OZ88DDD88NMMM$I=+~~::,~:::==I~+8DDO8OOOOZ7Z$ODNDND~=::~,......::,::,,,,,,,,,..|...........|,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,::..,:,,,NDDOO8OZOOZ++?Z$7?I78NMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8ZO8ZZ$$ZOZZ8DDN8==I=:~:::,..,::::,:,,,,,,,,,,|...........|,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,::...,,:.M?,NOO88OOOO===I$$II?I??$NMMMMMMMMMMMMM8OZZO8OI:IZ8O8888N$~~~,::~~::::.:::::::::,::::,,,|.|MMMM.....|,,,,,,,:,:,::,,,,,:,,:,,,,,,:O.:~I888DD$DZ?~++IZ$Z$II++???I77$$$7I??I7$ZOODOZZO8888D88NO,,,~~~~~:::::~::::::::::,,,,::|..=MMM.....|,,,,:,::::::::::::::::,,,,,,,.,:~.O88DDDDOI+77+?ZZOOZ$7?=+????III7I77$O8O88O88DDDDDDD8N$:,:~~:~~~~:~~~~~::::::,,,:::,,|...|.......|,,,,:::::::::~~~~::::::,,,,,.,,:=::D8DDN8DI7$ZOI~~$OO8OZ7$77??=?$ZOZOD8OO8O8DDDNNNDNDNI:~=~::~~~~=~~~~~~~~::::::::,,,,|.....+++++?|,,:::::::::::~~~~~~::,:,,,,,,,,~=~.=88DN8D8Z7$8Z???+?$ZO8I7$77IOOOODDO8Z888DNDNNNNDDM=:=~=::~~~~~=~=~==~~:::::::::,,,,|.....+++++7|,,:::::::::~~~~~~~~~::,,,,,:,,:+=~,,=8DDNDD877O8$ZZ7$I$8O8$$$$Z888NN88O888DNNNNNNDDZ.:~=~,~~~=:~=~=~~~~~:::::~:::,:::,|....I+++++7|::::::::~~~~~~~~~~~~~::,,,,::~=++~,,:?8DNDDDO?7D8ZZ$$O7O88?Z$ZDDDNNDDD88DDNNNNDNDN8::~~,:,:~~~:~++~~~:::::~:::::::::::|........+++|::::::::~~~~~~~~~~~~~~::,,:::~+==,,,,:,OD8DDD7?Z8Z??II$$8D?ZZ8NDNNNNDD88NDNNNDNNDN.,,,,:~,:~~~~=~=~~~~~~~~~~::::~:::::|++.........|:::~:~::~~~~~~~~~~==~~~~~:,~:~=~::::,,::DDDDD8++DO8$+~=$IDI$Z8NDDNNNDDDDNDNNNNND8M=,.:::=:,~~~~===~~~~=~~~~~~~::::~~~~|...........|::::~~~~~~:~~~~=~~~~~==~~~~~~=~~:~:::,,8O888DNI.OOOOO77==8?7O8N8NNNNDDNDNDNNNNN8N.:::::~+~,~~~==+=~~~==~~~~~:::::::~~~|.....|..||.|~:::~~~~~~~~~~~~~~~====~==~==~~~~~:::~,:~:O8DDD=78IO8ZZ??D=$ODNDNNNNDDNNNNNNNNDN,:~=:~:,=~:~~==+==~~:~~:~~~~~~~~::::::|.....MMMMMM|~~::~~~~:~~~~~~=======~~~~~=~~~~~::::::~::+O8DDD$D7=I$Z$7D=Z8DNDNNNDDDNNNNNNNND~,,,,~::,~+:~~+=++=~~~:~~~~~~~~~~~::::,|MMM...M|...|~~~:=~~~~~~~~~~==~~========~~~~~~~~::::~:::?O88D8D8::+O8+Z~8DDNDNNNDNDNNNNNNN8+::,,:::,::?,~~=+?==~~~~:~~~~~~::~~:::::|.........7+|=~~:~==~~~~~=~~~~~~~=~=====~~~~~~~~~~~~~~~~~?$8DNDDZ?,Z8?$~ODDNDNNNDNNNNNNNND::~:,::::,,:=~:~++++=~~~~~~~~~~~~~~::::~~|++7.....77+|~~~~~===~~~~~~=~~=~~=======~~~~~~~~~~~~~~~~+~888DDDDN$$87Z+ZDDDDNNNDDNNNNNNN=:+:::::::,:::=~~=I?+=~~~~~~~~~~~~~:::::::|+++IOOOOO7+|~~~~~~=~=~~~==~~===~~~~=~==~~~~~~~~=~~~~~~++=~OODD8DDDDO88+ZDODDDNNONNNNNDN~~+?::~::::::::?~=??=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~::|++IOOO.....|:~=~~~~~=~=~=====~=~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~+==~.,D8D888DDDDD8DD+7ODDMONNNNDN,:,~=:::::::::~==??I++=~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~|.7+++I.....|~~~~~~=~~~~~~=====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~========:=?ZO888DDDDDDDD+?$DNMZNMN88D,,+:~~:::::::~~=++=~~==~~~~~~~~~~~:~::::::::|...........|=~=~~~=~~~=~~~====~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~======~=+~NO8D8DDDDDDDZIONNDDND8ND+I?,:~?,:::::~~~~===+====~~~~~~~~~~~~~~::::::|.........|M|~~+=~=+~~~=::~===~~~~~~~~~~~~~~~~~=======~==+~~+D7I8O88DDD88888DNN8ND88NI?=,,,:~+,::~~==++I?+~~~~~~~~~~~~~~:::::::~:::|MMMMMM.MMMM|=$O=~+?:~=~:=~+~==~~=~~~~~~~~~~~~~===++==+==++=~?:7:7D8DD888888DDD88D7~I~:,,:,::~=,:~====++I+~==~~~~~~~~~~~::~:::~~~~~|MMMM.MMMMMM|8$7==++~==~?+++~~~===~~~~~~~~~~~~~~~~~~======+:==:~:.ZM8DD8888D8DD8O:II,,,,,,:::~~~:=~===?+=~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~||..........|$$+?=7+I?=~+++=~:~=+==~~~~~~~~~~~~=~~~~============:,=~+OND8DDDN$++?~::,::::,,:::~=~====+=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|.....?+7..O|Z+8I=$IN8~~?++~~=+??+=~~~~=~~~~~~~==~==============:,,~::,,+$I?+::~~:::::::::,,::~====+=~~=~~~~~~~~~~~~:~~~~~~:~~~~~~~|OOO8++ZOOOO|?8OII7OMM+~??=~~+==~~~~~==~~~:~~~~~~~~~~~~======++~:,,:::,~=~~~~::,:~~::::::::::~=+==+?=??=~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~|OOOI+IOOOOO|8O8ZO$88D?~+?+==+===~~~~~==~::~~~~~:~~~============~~::~,::,,:~~~~~::::~::::,:::~====+?=~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~~~~~|O..:+++....|O8ODDODDDI+??++=+===+=~~=~~::~::~~~~~~~=====+======~:::=::::,,,:::~~~:::::::,:::~==+=====~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~:|...........+==============================C====U====T========H====E====R====E=====================================================+.............|MN..MMMMMM..NMMM.......|...............~+++7OOOO7++?OOOOOOZ+++7OOOOOO7?+++............................|||...MMMMMMMMMMMM=.....|................7+++ZOOO++++7OOOOO+++++7OOOO7+++7.............................|.......................|.................++++7O7+++++OOOO++++++?OOO7?+++..............................CMMMMMMMMMMMMMMMM.....|||.................+++++?+++++++$$++++++++I7+++++?..............................|..MMMMMMM:........MMMMM|.................7++++++++7+++??++++7+++++++++7...............................|MMM.MMMMMMMM.IMMMM..MMM|...................+...?+...+I...++...++...?..7...............................|MMMMMMMMMMMMMMMM...||.M|..................I++?I+++?++++++++++++++I+++~7...............................UMMMM..+MMMMM~...MMMMMMMC.................~77I=...............~~:.MOZ$77...............................|M.MMMMMMMM.MMMM.=MMMMMM|.......................................~=7O8MO8:..............................|MMMMMMMMMMMMMMM..||MMMM|............................?MMMMMMD...=~.Z8OZ8O..............................|MMMMMMMMMMMMM..........|....................M~MMMM..~=~MN$MMM..~~~MO8M88O.............................T.............DMMMMMMMMMU....................:~MM=M.:=.~==+~~:..===O8OZMMMO............................|MMMMMMMMMMMMMMM||MMMMMM|.........................M.~~...:~...~~===ZZZZ8MZM............................|MMMMMMMMMMMM..MMMMMM..M|...................I.....M..M........~==~=OOZMMO..............................|MMMMMM..D..MMMMMMMMMMMM|....................O...M....:........===~$8MOOO..............................|MMMMMMMMMMMMM||MMMMMMMMT....................8Z...MMMMZZ8.......~=~OO8MO=..............................|MMMMMMMMMMM..MMMMM.MMMM|....................OO~:ZOOOOOOOOOZO...~.O8MOOZ...............................|MMMM.8..MMMMMMMMMN.....|...................=MMMOOZ$:...=ZMOOOO.OOM88NZ.OMM............................|.7MMMMMMMMM||..........|..................M..MOOZ:..........:OOOOZOMO......MM.........................H.MMMMMMMMM.MMMMM.$MMMMM|................M..DDNZMOOMO?...?ZZOOZOMOMZ...D..88..DM.......................|MM...MMMMMMMM..........|...............M....8.OZOZOOZOOMOOMOOMOM8M........8....MM.....................|....~MMMM||............|..............M........MMMOOMOOMOOZZMMMM.................M....................|.+MMMMMMM.MMM...ZMMMMM.|.............M..+8....88.MZDMMN8ZZOOMI...88................M..................E..MMMMMMM..MM..........H............M..............?OOOZOO............D7...8........M.................|.....MM||..............|...........M...8...............8OM...........................M~...............|.MMMMMM..MMM:MMMMMMMM.M|..........MM...8.......8....D8.M.M......8.................D8..MM..............|MMMMM..MMMM............|.........MZM......DD...8.......M+8+.....8........8.......+?+++MOMM............R.....||...............ME........M+?M..................+777M..........D8........++.....++8OM...........|MMMMMM.MMM.MMMMMMM~.MMM|.......M?++ZM.....D........MMM88888DMMM...............++...=?++++DOM..........|MM..MMMM...............|......MO+++?N.+...D=.8.+.MZZZM888888MOOONM........DI.=++++++++++++8ZN7........|...||................MM|.....:O++++ZZM.?.....??O8ZZZZM87..78MZZZZZOMM..?.8...~+++++++++++?DDODM.......EMMMM.............MMMMM.R.....MZ++++OZOM+++++++MOZOZZOM$?+++7MZZZZZOZOMM.++..8.+++++++++++DDDDOZM......|.MMMMM.................|....MZ+++?7ZZZOI++++.MZZZOZZOM8I++?ZMZZZZZZZZZOM.++++++++++++++?DDDDD8ZDM.....|.||................MMMM|....ZZ?++?OZZZOOM+?.NOOZZOO88M888888MZZZZZZZZZZZOM?++++.++++++8DDDDDDDDOOZ....|MMN.MMDNMMMMM..MMMM.~MM|...MOI+++OOZZZZZOM.NZZZZZZZ88N888888MZZZZZZZZZZZZOMM+.M++?OZZZDDDDDDD8DDZM....|MMMM..................|E..DOZ+++?ZZZZZZZZZMZZZZZZZZ88D888888MOZZZZZZZZZZZZZZMM+++OZZZODDDDDDDDDD8ZM...||................MMMMMM|..MZZ?+?ZZZZZZZZZZZZZZZZZOZD8D87=+78MZZZZZZZZZZZZZZZO??+?ZZZZODDDDDDDDDDDZOM..|M.7M.DMMMMM.MMMM..MMMMM|..ZZ?+++ZZZZZZZZZZZZZZZZZOOD8N$.:++7MOZZZZZZZZZZZZZZO+++ZZZZZODDDDDDDDDDDDOM:.|M:.......+=============|.MZZ+++?ZZZZZZZZZZZZZZZZZZO8DN87+++7MOZZZZZZZZZZZZOZ+++OZZZZZZDDDDDDDDDDDDZOM:|====C====U====T========|.MZO+++ZZZZZZZZZZZZZZZZZZO8DDM888888MZZZZZZZZZZZZZZ+++OZZZZZZODDDDDDDDDDDD8OM:|H====E====R====E=======|.MO++++ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDD8MOOOOOOMZZZZZZZZZZZZZO+++OZZZZZZODDDDDDDDDDDDDZO$|===================+...|.DZ++++ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZDD8M88OOOMMZZZZZZZZZZZZO+?+ZOZZZZZZODDDDDDDDDDDDDOOM|........||....|????????|8OZ+++$ZZZZZZZZZZZZZZZZZOODDZM8OOOM....MMMM8ZZZDMI++ZZOZZZZZZZDDDDDDDDDDDD8ZZM|???????????????????????|ODI+++ZZZZZZZZZZZZZZZZZZODDDOM8OOOM................=MOOZZZZZZZDDDDDDDDDDDDDOZM|???????????????????????|OM8ZOOZZZZZZZZZZZZZZZOZZ8DDDOMOOOOM..................MZZZZZZZZ8DDDDDD8ZZZZZZDM|???????????????????????|OOOOMM8OZZZZZZZZZDDDDDDDDDDOM8OOOO8..............MMMZOZZZZZZZZZ8ZOZZZOZMMMZ::~|?|.............MMMMC???|8888888OOMMMZOOZOZZODDDD8OOM88OOOOOM...............MMZZOOOZOOZZOMMMM88::::::::|???????????????????????|............D888DMMMMMMM88888OOOOOOM............MMMMMMMMMMM88888D7::::::::....|?????ZMMMMMMMMMMMMM????|............D888888888OO88888OOOOOON:..MMMDO8M...M888888888888888D............|???????????????????????|............D88888888888888OOOOOOOOO8OOOOOO8??8MM8888888888888888D............|??????|MM:..........MMM|...........8D88888888888888888888888OO88888???8888888888888888888D............|.|?????????????????????|...........DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD??+DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD............|????MMMMMMMMD:.......+M+==============C====U====T========H====E====R====E=============================+MMMMMMMM??????????????????????????|.MMMMMMM.........|????????????????????DMMMMM........................,MMMMM??????????????????????|..........||.....|?????????????????MMMM$.................................MMMMN??????????????????|............MMMMMU??????????????MMMM...............................?MMMM....?MMMI???????????????|MM.MD.MMMM.MMMM.M|????????????MMM8......................................MMMM...MMMD?????????????|MMMMMMM..........|??????????MMM............................................MMMM.,IMM????????????|.........||......|?????????MM....................M............................MMM~.DMM??????????|...........MMMMMMT???????MMM.....................,..............................DMM..MMM????????|M.~N=MMM..MMM.MMM|??????MM.........................................N..............MMM.IMM???????|MMMMMM...........|????+MM.........M................................................NMM.,MM??????|........||.......|????MM..........~.................................................MMM.:MM?????|..........MMMMMMM|????M$.....M........................M.............................MMMM.MM?????|~.......MMMM?MMMM|???MM........................................................N....MMMM..MM????|MMMM8............|???MM.....................=..............MM.......................MMMM..MM????|.......||........|???MM................M...........................................MMMM...MM????|.........:MMMMMMMH???ZM....,............................M..............,......+M.MMMM=...MM?????|.M.MM..MMM.MMMMMM|????MM.......................................................DMMM......MM...M?|MMM..............|?????MM.......+.......7MM..................................MMM...MZ..NMM.....M|......||.........|??????MMM.....M.......,MM.........M.....................7...........MMN....M.M|.........MMMMMMM.E???M..DMMMM............................................MM..=......MMM.......MD|..MM.MMM:MMMMMMMM|??M......+MMM:..................,..........MD..................ZMMM..D.....M??|MM...............|??MD..DM....MMMM8..........M.....:M........MM..............,MMMM::....M...M???C.....||..........|????M...M.~..M..MMMMMD.................................MMMMMM.....DM...M7M????|........MMMMMMM..RMMMM.....M:.+M..M...OMMMMMMMM7................,DMMMMMMMM,....M..MM..7MMM??????|....MMMMMMMMMMMMM|...M,....,M.M.M=.M..$..,..MZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM......M......M.....MMMM?????|M................|NM...MM....MM+....M.I=M$MM.M....MM...$M$,...MM$M.....7M..MMMZMM...8MMMMMM?????U....||...........|?M......=MMMMMMMMMMMI.....M+...M,.M+.O....MMM...=M.M8......M....MMMMMMMMM?????|.......8MMMMMMM.DE??MMMMMMMMMMMMM,...M.......MMMZ....M.$MMM....D7...........M.8MMMMMMMMMMMM?????|D.MMMNMMMMMMMMMM.|???MMMMMMMMMMMMMMM...MMMMMMMM...............:MMMMMMMMMMM8MMMMMMMMMMMMMMM??????|.................|???8MMMMMMMMMMMMMMMMMMZ........MMMMMMMMMM$.........?MMMMMMMMMMMMMMMMMM.M??????T...||............|????MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8?=.....=$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM....MD????|.......MMMMMMM...|????M.MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..M..,..M????|=MMMMMMMMMMMMMM..|???MM...ZMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM..I..?M...MM????|.................|???MM...M...=MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM......MMMMMM:MM????|..||.............|???MM...M.........$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM...$M.......M.....MM????|......MMMMMMM...M|????M$..M+.OMM....M....$......=OMMMMMMMMMMNI..M..~M...N....M.....M.....MM?????|MMMMMMMMMMMMMI...|????MM...........MM....,.MDM...?..M,...M......MM:..M..,MM...+..M,...,.8MD?????|.................|?????MM?..........M.....,M.M,..M.M.M...M...,.I,.M,..8.M...MMMM~...M..MMO??????H.||..............|??????MMM..........ZMZ..M,..M..M.M..M..M....?M...,M.IM..........M...MM????????|......MMMMMMM.MMM|????????MMM..................M.M.M...M.M.+.M.................MM..~MMM?????????|MMMMMMMMMMMM.....|??????????MMMM.................MM.....MM$M...............MMO...MMM$???????????|.................|?????????????MMMM,................................ZMM8.....8MMMM+?????????????E||...............|????????????????MMMMMM................................?MMMMMO?????????????????|.....MMMMMMM+MMMM|?????????????????????MMMMMMMMMI...............OMMMMMMMMM??????????????????????|MMMMMMMMMMN......|????????????????????????????NMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8?????????????????????????????|................||??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????R|................|??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????|.....MMMMMMMMMMMM|??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????EMMMMMMMMM........+==========C====U====T========H====E====R====E=================================+...............||.....................MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM........................||......................MMMMMMMMMMMMMMMMMM.........................||.......................MMMMMMMMMMMMMMMM:.........................||........................MMMMMMMMMMMMMM+..........................||.........................MMMMMMMMMMMM............................||..........................MMMMMMMMMM.............................||...........................MMMMMMMM..............................||.............................NMMM................................||.................................................................|+=================================================================+

Message # 103,067,429

+=============================================================================+|.............................................................................||......................................MMMMMMMNIMMMMMMM$......................||.....................................M$.=:~8M~~~~~~~~~$MMMM+.................||.....................................M.:.M~~M$~~~~~~~~~~~:~~MMM..............||.....................................M.?:..~MM~~~~~~~~~~~~~~~:M..............||.....................................M.:7M~~M8~~~~~~~~~~~~~~~:M..............||.....................................MM~~~~.M~~~~~~~~~~~~~~~~OM..............||......................................MM=~IMM$::::::::~~~:~~:MZ..............||......................................MMMMM$II77$$$$$$$$$$$$7M...............||.....................................MM8888888888DD88888888O8MMI.............||.......................................MMMI~,::=~:=M88DD88888D8DM............||.....................................MM,...MMMM+NMMD=:O8888888D8MM...........||....................................MM.MM+.,M.MM...M?=M8888M~==~MNM..........||....................................MIMMM$.M~MMMI...M~=~DNM==NM==MM=.........||....................................MM.....M........M=======+=M=~MMI.........||.....................................MOMMMMMMMMO...NM=======~Z~=~8NM.........||....................................+===============================C====U====T========H====E====R====E====================================================+.MM~~~~~~~~~~DMMM|......................................................................................................................|Z+~==~==~=OO8MM..|......DDDDMMMMM.......................................................................................................|.......||........|..MMM$,,.....,=M......................................................................................................C.................|..M++I$$$$$$$$$M$.....................................................................................................|...........M?~~~~|...M$$$7I=,.....M.....................................................................................................|~~~~~~~~~~:~MMZ=:|...MO:,,.::$$$$$M.....................................................................................................|Z=~88DOM.........|....MZ$$$$$$$$:,.M...............,?$$$$$$$$$$:........................................................................U.||..............C....8MI:,.....~=$M............$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$....................................................................|.................|.....M=I$$$$$$$$Z8............O$$$$$$$$$$$$$$$$$$7....................................................................|.....M?~~~~~~~~~~|.....~M$$$$$$=:,..M7...............=777$$77?:.........................................................................|~~~~~~~~MM=~:N88N|......M$+==~~+$I$$$$ZMM................7..............................................................................TMM..........||...U.......M$$$$$$$$I~:::=O$OMM............7..............................................................................|.................|.......MMMO+,:,~7$$$$$$$7,..DMZ.....,..I..............................................................................|................M|.......M...MMN$$$$7+....:IZ$$$$$MM...,?77?,..................:+ZMMMMMMMMMMM$=,........................................|Z~~~~~~~~~~~~~~~~|.......MM?.....MMM+7Z$$$$$$$?....:Z$MN..Z............,MMMMMMMNMMMMMMD8DMMMMMMMMMMMMMMMM...............................|~~~~M8=~MM~......T..................ZMMZ$=,,.~$$$$$$$7..,M.7.........MMMM~===~~=~~~~~~~~~~~~~:::::~~~:=MMMMMMMM:........................|......||.........|......................M8MI$$$$+,.:=I$$$$M.........+MM====+?=?+???+++++++=+++7===~~:?+:=::,:~MMMMMM$...................|.................|........................M=MM$$$$$$OMMM............:OM=???=IOOZZZZZ7?+??++~?+=+++~:=+=====~,::::::,MMMMMO..............|..........MN~~~~~|........................M,MMMMMMM...,..............=MMOZZZZIIZZ$7II?+++==++=+??+++?77777+,====7=,::::::MMMM:..........H~~~~~~~~~~~~~~~~M|........................=.........................DMMM8ZZZOZZIIII+++=====????++++++++++++7II7II:=~=~~::::,+MMM........|N=M..............|...............................MMMMMMMMNMMMMMMMMMMM8,:ZZZZZIZZ$ZZ?????+====????++++++=+=+=+I77IIIIIII~~~~:,:,,MMO.....|||...............|..............,NMMMMMMMMMMMMMMZ?=:,::::::::::::::~:::~OZZZZZZZZ$7I??+++==~~~~====+++++++========~?IIII??I~~~:,:,MM?...|.................|........:MMNMMM~~~~~~~~~~~~~~~~=+~=====7===~=~~~~~~~=~ZO$??I??II?=+++=~=~~~=====+++=++==~~~~+=====~~~~??????+~=::MMN..E....=M~~~~~~~~~~~H.....:MMMMO====+++++++++==========~========~~IZ$77I7?7ZZ???++++====~===+==??+?=+===++++++ZNMMNO===?===~~~?????+:=+MM..|~~~~~~~~~~~MNM...|....MMMM===?I??+?+++I$$$$$$7$7777$$777$7777777I777I77I7II??+++=====+++===~??+??+++++=MMZ..,Z7$$$$MM==~=~I?????+=?MMM..|...........||....|...MMM==????+Z$$$$$$$$$77IIIIIIIIIIIIIIIIIII77I7777?IZZZZZ???+++++==++=====++=+=++?M$$$MN$??IIZM=,.,M=~~~~~~~??+=MMO..|.................|..,MMMI??7Z7$$$$$I777III????IIIIIIIIIIIII77+777777777ZOZ$II++=====+??????=+++?++++MNZ$MI=+==~==+?8$$$N~~~~~~:~~MMMM...R................ME..?MMM?I$$$$$$$77IIII???I?????IIIIIIIII7$7777II?++++??I?IIII??I???+??????==?++?=++~M...MM7=+~=$M~.Z$M?~~=~~~~+MMMD....|~~~~~~~~~~~~~~~~~|...MMMMD$$Z$$$$$$I7IIIIIIIIII???????????????????????????+?I?+II?I?++???+=???++++=?=~ZM?:$Z$$$$,.,=MNI=:~~~~MMMMM......|~~~~~DMM.........|....MMMMMO$$$$$7IIIIII??IIIIIII??????I~=?????????????+???++???I???+???++?++===~~====++=?ZMMMMMMN$I~====~NMMMMM........|.....||..........|.....$NNMMMM7777777777I777IIIIII?III++???????????????+???II???I?????+=++====~~===+++++=++=~===~=====ZMMMMMM...........E.................R........MMMMDMMD777I77777IIII?????=++??????????????+??I??II???I~~=~:=???+======~=~=~~~~~=======?MMMMMMMN..............|..........$M~~~~~|...........DMMMMMMMM7777III7III??+????????????????+??????++?I?~?~~~==?+=========++?++++==OMNMMMMMMN8..................|~~~~~~~~~~~~~~~~~|...............MMMMMMMMMMMN7III=~?IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII???I=I~??~?=?????+?OMMMMMMMMMMMMMMMM,.,.....................|M7..............||...................:MMMMMMMMMMMMMMM8MMNZ$7IIIIIIIIIIIII7Z8NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN...............................||................E..........................8MMMMMMMMMMMMMM8MMMMMMMMMMMMMMMMMNZONMDNMMMMMMMD:,..........................................|.................|......................................................................................................................|.....M~~~~~~~~~~~+=====================================================C====U====T========H====E====R====E==============================+~~~~~~~~~~~M...............||......................................NM:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MM...............||........................................MZ~~~~~~~~~~~~~~~~ZM?M..Z............||.........................................MMM~~~~~~~~~~DMMM~MMMMIM............||...........................................+MMM8NMMMMMMMMMM+~~~~MZ+==================================C====U====T========H====E====R====E=============================+.......|..................................................................................................|....||.|........................MMMMMMMMMMMMM.............................................................|.......|....................MMMM..........................................................................|.......|.................MMM..............................................................................|.......|..............MMM..............I:+Z.................,+............................................|.......|............MM...............$+...,NDN?.......ZNNNDDDDDNNNI.......................................|.......|....M.....MM................I.....~N:,8?....ODDDDDDDDDDDDDN$......................................|.......|....MM..MM................+......MZ..,Z~...ONDNDDDDDDDDNDDDD7.....................................|.MM~~~~|....MMMM........+D=......N....:N....I.....8DDDDDDDDNNNDDDDDI......................................|~~~~~:~|....MMMMM......:MI+$M.....N.....,8...7.....NDDNDDDNNDODDDDDDN?....................................|~~~~~~~|....MMMMMM....8DO87IMD7=..M......I...$.....NN$ONN+=~::8DN??8~.....................................|IM.....|.............7MZ+=IM8.~N..M......$,..Z......D=...,.,...:...D......................................|......||............Z8$ZI$M$.:Z....+........,7......:I,.,,..,:.,...D,.....................................||......|............$MI.IN88MM:....$......,$~.......:8:.....,,,....8,.....................................|.......|............$=.ZMNZ..~O.....Z....~7,.........N:,,.:,,.,..:.D,.....................................C.......|............Z+.=ZNZ..~M.....O....I:..........N=.,,,,.,..,~.O......................................|.......C............$+,..7O...?,...I.....?,...........8:,.,...,,..,N......................................|.......|............,$:..~I++8D....D.....I:...........=Z+...~.,,,.8.......................................|.......|.............O=....?M...,.?,.....+7............?M+.......OM.......................................U.MM~IMM|............,,.8I...?D..,.M......+:.,7$$7,....+?::7MMNNN8~.N......................................|MMMMMMMU...............~O....~N............N+=++=?I77I+?I7:.........8~....................................|MMMMMMM|................+I....,$Z.......,+++======+======++I+=..=+7O=++,..................................|MMMM...|................~Z..:=:.,M8....?============+======~==$O+==+==+=O,................................T.......|.................=?...:~..?D:.+===================================?=~~............................|.||....T..................O.........,N+======================================+$O..........................|.......|..................:7.,..,,:...N~=======================================++7=.......................|.......|...................M:,,.,.,...I+=========================================+?+......................|.......|...................,D.:.,,:...,I~=========================================+?,.....................|.......|....................,Z.,~..:..=+========================================+===$.....................|.......|......................+7,....+=~=============================================?....................|8MDDMM+|........................NMNDI+=====I7?+??++==================================?=...................H~~~~~~~|...........................,$+==7O:......Z====================================+...................|~~~~~~~H.........................................$============================I=======?...................|~~~~MZ.|.........................................?===========================I======+=+=..................|.......|.........................................+==========================?==========?:.................E...||..|.........................................+=======================+==7==========+~.................|.......E.........................................=+========================+===========+?.................|.......|.........................................+=======================+=I=========+=+~.................|.......|.........................................?======================+==8?++=======+?~.................R.......|.........................................Z=========================D.OI+======?+$.................|.......R.........................................Z========================+Z,..$+=~+??..:8:...............|.MMMMO~|.........................................$=========================I=...+O=,..,,.=O...............|~~~~~~~|.........................................Z==========================+...MI,..,,...=8..............E~~~~~~~|.........................................?=======================+=+=...N?....,:..+O..............|~~~~~NIE..........................................7~==========+========+===++.,.M?..,.....+O..............|M......|...........................................I~:::::::~+=+========+=+D....I8:.~,,.,.?O..............|.....|||..............................................$Z8ZZ$Z$Z8ZZZZOZZ8MMMD...,.M~,.,,...IO..............|.......|.........................................=+777+~~,.~I?I7$$$$$II=...,M....7O,.:...,Z~..............|.......|.........................................Z$$$$?,....................M:....M=.:,..?O...............|.......|.........................................Z$Z$Z+.....................+8..,.D7.,,..?O...............|.......|........................................~Z$Z$$+......................M,,,..N+.,,.?O...............|.......|........................................$Z$ZZZ?......................M,....8$,...$=...............|..MM~~~|........................................Z$$$Z$I......................M:..:.,N?..:8:...............|~~~~~~~|........................................Z$Z$$$?......................M~...~?D$,.~O................|~~~~~~~|.......................................,ZZZZ$$+......................M:..ZMI:...=O................|~~~~~~~|........................................8ZZ$$7+......................M:.?M=..,,.=8................|M~MD...+==============C====U====T========H====E====R====E=================================================+.......||....................................M?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7M~:M..........||...................................MN~~~~~~~~~~~NM~~~~~~~~~~~~OM~~MM.........||..................................MNZO~~~~~~~~~~?M~~~~~~~~~~~~NM~~MM.........||.....MMNIIMI...................~OMM~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~MN~~DM.........||..+MMM~~===MM..MMMMMMMMMMMMMMMMDZ+====C====U====T========H====E====R====E=======================================+8M~~~~~~~|..............................................................................|~~~~~~~M~|.....................................MODM:....................................|~~~~~~~~~|...................................=7+?+=?MM:.................................|~:MO~~8M.|..................................DMM77OMM778MM~..............................|........||................................=MNIM7I77I7NZ7778N............................||.M+==M==|...............................?M77MOI7I77777MM$77ZM=....~$Z,.................C=M=~=MNM:|.............................+$N77MDI77II77I777MM$777MMOM7=77NM...............|~~~~~~~~~|?MM.........................IN7I$MN78MMM8777OMMZ?I7MMMMM+,=I777MMM:...........|~~~~~~:M7|M,,~M......................MN77OMMNMD77IONMMMZ+,=7I7DMMM=~==777MMM............|~~~~~~~~~|.MO:,7N?...............7NNZ77O8MMMM7,??ZZZNMM7:=+?IDMNO8NO+=77ZMM+............U~~~~~MN~~|=.,M+:::M7........ZMMMMMN~~?ZZZZMMN?:??ZZZDMMO?++?NI:,:?IIMZDMDZM.............|~~~~~~~~~|+OMMMMD:,IM....MMMMO8MMN7:?ZZZZ8MMM7+??ONN$7$OMD+$O=,==III7M$7ZM7.............|MI~~DM...|M:,,?MMM8,,NM.,MMMZMMMMNI+?ZONMZ~=IMD?7N$==?$Z$8MMZ+++=III7N7DM8ZN............|......||M|.MN:,,~MMN,$MMMM=MMZDDNMO?7ONN~:~++=M8$M?~??$Z$$MMMMNIIIIIOO7MMMZDN...........T~=+=M===,|...8MN?,:ZMD=?8MM~~MMZ$ZMNOZM:,,~?+?+MMMMMO$$$ZMD?~++7$D7DDIMM$MNZMM..........|I~~=~M~~~|......IMM=,:N+:=OM=~=$M87Z8DD,,:+???M::~++7M8$DM?,==7IIIN77MMZ?I$MMNMO........|~~~~~~~~~|.........,MMMMMZ:+MM~~=~DO7ZM::~+++M~,:~+??=MNMD====III7MZOMNIIII$NI+++?......|~~~~:M:~~C............?MMMM?:+MMI=~~Z8ZMZ=+=Z7:,:~+?++MMMMM$+=IIIZN$MM7II7I$N++++.......|~~~~~~~~~|.............==IMMN=~DMM~~~~ZM88888$:::=+++MZ+=+I?N87IZM$MM$III7II$M++D.......|~~~$M~~~~|..............==+MMM8~~IMM?~~~=D877MZ~~=+=M+.,~+???OM8Z7MMDI7I7II7$MMM+.......|~~~~~~~M:|...............=?DMMMMN++8MM8~~=~7MZNMMMMOO::~~+????M77MMM7III777IZ8$$........|~~NM.....U................M7MMOMMM$:+MMMM?~=~+MOZ$$DO~~~~???IOM7DMMZI7II77I$M$N.........H....||MM=|...............,O$M$I$ZOMM==8M$NMD~~~~ZMZ7M+~~=I???M7MMMNIII7I7IID$$D.........|==,$~==,,|...............N$NM$IIII$ZMO:?8N7DMM$~~~+MNNO?=I?MM$MMMM$7I77III$M$N..........|===M~~~~~|..............:87M$I7II7I7ZDM?~+MZ78MMMD===MMDOZ$$7MMMM$I77II7$$D8$M..........|~~~~~~~~~T.............=M7ON$I77I77I7I$MM?~8MZ7OMM$NN~=8MM8$OMMMM7I7II7ZM.M7O...........E~~~M~~~~~|.............NM$MZI777777777I$$MI:ZMN778MD$MN+~DMDMMMMZIIIII$D.NM7M...........|~~~~~~~~~|.............N$$NZI777777II7I7I$DM~+MMMD7ZMD$$OMZ7MMM$$III$O$M?DD$D...........|~~M~~~~~~|............M$$N$I7I77777I77II7I$$M$~$MMMN77MN77$DMMM$II7I8MMMMD$D~...........|~~~~~M+~~|............M7$NZII777777I7IIIII7I$ZM=~7MMMM$7ZMZII$ZIII7I7$$7M$$M............RMM.......|...........ZM$M$II7II777II$$$$$$$$$Z$MM=+MMNMMN$7MZII7I77IMZ~+?M$+............|..||8====|...........M$MMZ$IIIII$ZZ$$DDII:7MO$I$$O$=8M$$DMN77MOII777O?+++MM.............|==,M$,===|..........~M+++N7$$$$?$$DMMI...,==ZM$IIZ$M==MO$$OMN77MM$IIII7MZ$M.............|=M~~~~~~~H..........88M7+NMMMM8$7ZMMM,.,,:~~~MO77IIZ8$=ZMZI7$MN$7ZMZI7NN$8I.............E~~~~~~~~~|.............DMMMN77DMMMMMM,.,,~~==M$II777I$M=+DNZII$MMD$$M7MO7M..............|~M~~~~~~~|..............8MMMMMM7$$ZMMD,,,~~~MNZIII777I7NM+IM$III$OM8$$M7OM..............|~~~~~~~~~|.................+NMMMMMMO$$MM8DMMMMN7$$$Z77IIIM$?MZ777I7OMM7$DN..............|M~~~~~~~~E.......................,+NMMMDZ$$$8DMMMMM87$$$7I$D+7M$I7$$DMMNO788............|~~~M8~~MM|.............................=7MMMMD$$$$$$8NMMMNO78I+MN$$M=++=8MD$88..........|.........|.................................,DMMMMDO$$$$7$8MMMM??OMM8++??MMMM7$M.........|||M======|....................................,~===$OMMMMND7$$7Z??M++++DM.+MMM77O?......|=M~=====MR................................................,~$MMMMO?NMMMMM....+MMM$88....|~~~~~~~~~|.....................................................INMM+I8...........DM7MM..|~~~~~~~~M|........................................................NMI+M.............MO:8|:MN~~~~~~|..........................................................MN?8N.............~Z|~~~~~~~M~E...........................................................=M?+M..............|~~~~~~~~~|.............................................................MM+Z.............|~NM~~MM..|...............................................................MD77,..........|.......|||.................................................................N+$..........|.MMMNMM..|..................................................................=$..........|,====?M~~|..............................................................................|~~~~~~~~~+==============C====U====T========H====E====R====E=============================+~~~~~~M~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~7M~~MN.........||.M=====~8==DMMMM:~~~~~~~~~~+DMMMMM:~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~:M~~MD.........||..MMMMMMMMO....M~~~~$MMMMM8......M~~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~M~~M8.........||........=M.....MMMM+.............M+~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~M~~MO.........||.................................M?~~~~~~~~~~~~~~~M~~~~~~~~~~~~M+~MZ.........||.................................MI~~~~~~~~~~~~~~DM~~~~~~~~~~~~MO~M$.........||.................................M7M~~~~~~~~~~~~~M?~~~~~~~~~~~~NM~MZ.........||.................................M$M:~~~~~~~~~~~:MMMMMMMMMMMMMMMM~NM.........||.................................MO~:~~~~~~~~~~~~~~MM+~+======M~~~:M.........||.................................MD~~~~~~~~~~~~~~MM~+=========ZM:~~M.........||.................................MD~~~~~~~~~~~~~M==M~==========MZ~~NM........||.................................MN~~~~~~~+I$ODMM=~M===========IM~~~M........||.................................8M8M$I+~~~~~::~?MMM============M:M..........||....................................N8~~~~~~~~N~~MMM============MM...........||....................................=M~~~~~~~~D:MZMO=====~======MMM..........||.....................................M7~~~~~~~~$MZ7MMMM7=======M8$MM.........||.....................................?M~~~~~~==MNZZM8$ZMOODMMMMMMMMMMMMMMM...||......................................M:=MMMMMNNNDNDDDD88O8OOOZZZZZZZZZZZOMMN||......................................8MMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZOM||.......................................MZZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZM||.......................................MDZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZM||.......................................MDZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZM||.......................................MDZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZM||.......................................MNZZZZZZZZZZ,................ZZZZZZZZM||.......................................MNZZZZZZZZZZ,................ZZZZZZZZM||.......................................MNZZZZZZZZZZ,................ZZZZZZZZN||.......................................NNZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZN||.......................................DNZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZN||.......................................ONZZZZZZZZZZZZZZZZ.....ZZZZZZZZZZZZZZD||.......................................ZMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZD||.......................................$MOZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZM||.........................................MMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMD||...........................................M~~~~~~M8~~~~~~~~~~:M.............||...........................................M~~~~~~MM~~~~~~~~~~~M.............||...........................................MMMMMMMMM~~~~~~~~~~~M.............||.....................................8MMMM8I$Z$8MMMMMMMMMMMMMMMM.............||.................................MMM$Z$$$8MMMMDI$$$$$$$$$$$$Z$MM.............||.................................MMMNZ$MMN7Z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$M.............||......................................?MM$OO8DNNMMMMMMMMMMMMMMM..............||.............................................................................|+=============================================================================+

Message # 108,647,821

+=====================================================================+|~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~DMDMD.~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~MMMNNI~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$ND8NDO8.:~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~NMDNMMD7~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,DDDDDZ88DN~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~NDDD8DMDDI~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~MDDDDZ??8D=~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~MDD8?+IMDD8N~~~~~~~~~~~~~~~.MMDDDNO??8DZ:~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~+=============================================C====U====T========H====E====R====E==================+~|................,.8........8......$.7D,:=?........................................................|~|.............+.....M?.=...NI.....$OD?M=...........................................................|~|.........,....Z..=..8M7..MNZ..~MMMNM..?I...,,=....................................................|~|...........?O$=,.=~,O8DM8MMNNNDNMMMNM8,?M8O7.:~............................+=========================C====U====T========H====E====R====E======================================+.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.....|~|.|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO=?=OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOO~O~=~ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+?+IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|..?N..MD8|OOOOOOOOOOOOOZ7+I?IIIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?+?+:OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|MN8M8MNMM|OOOOOOOOOOOOOO??+?+II+ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO?=~=+OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|MNNMMMNNM|OOOOOOOOOOOOO$7I=II?+?ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+++=+++7OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|MNN+:$:..|OOOOOOOOOOOOOOOOO7?=I7$?OZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+?+~.,,,+=??8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ=+?$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+??+=+===:?=???+OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO++$+IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO++++=+~,~:+~~=????OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO77?$+ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+?++===~::~::~==++?+8OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO=??7$OOOOOOOOOOOOOOOOOOO+??+==~::,:,,,,:::====ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO+?I+7ZOOOOOOOOOOOOOOOOO$++?+++===~==~:+~~~~=++=~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.......|~U+====================================C====U====T========H====E====R====E===============================================+OOOOOOOOOOOOOOOOOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDNNNNNNNNNDN88DNDD?888O8NOO88D=7O$$OOO8NDDO?7OOOZ8DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOO?ZIIZOOOOOOOOOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNNNNDDNNNNNDDNODDZDNNND$+Z8OOZ$$:=???=??77ZZ?~=?$II?8N8NNNDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOO8+?===??:+,,.|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDD888DNDDDNO$8D8$I788I$:+$7O==?~7=?I7~+I?7=:?=8Z$IZD7ZNDDDDNDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|::=::=+~:=?==+?OOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDND8DDNOON8Z$$OZ+~=~?I?8=I==~?++==++:==+~~::~+I7$O$OOOOOOOO8DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOOOOOOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNNNNNNNZDDO8NDO8IO$I=+77+I=,~+~~:$=I:=~=~++++++~=+=II++I$?7?7I8O8888NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOO||....,,~I|OOOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNND8DNDN88I$ZOO88O$I$Z7I+,~=+~::::+~~==~=~=~+=?=~~+=+77?$?I=I==I?++ION8NDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOOOOOO+?|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDND8Z88Z8O??II+++~+=?~?~:==~~:~:::~~~~=~=~:~==:~=~=+?+=+~==++I?7???OZOZ8DDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|IZ=OOOOOOOOOOOOOOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDNDD8N8D8Z8$8=I??~+=:=+=~7?I+:=~:~===+=~~~~~=~~=~~++?~=~~==I+==77$O?IZ88IDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|+++?+,======~=++~+=|NNNNNNNNNNNNNNNNNNN8NDNDNNN8Z8N$87I?=+=~~:~~~~:=++=+I+==~~~=~~~:~::=~::~==~~~~~==~+=~=??I?I+=7IOZ8NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|+++++?+?:++==OOOOOO|NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDNNZD8ZI7$+I?+~~=:::~~:~~:~~=++=~=~~==~~~~:::::::~=~:=~=~+===++===~=7?8OODD8DDNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOOOOOO|O|NNNNNNNNNNNNNNNDDDNNN88NZ=?7O8Z7+=~=~=~~~:~~:~::~:::====~~===~~:::~~,::==:~~===?+~==+:~~~~=~=?=I7IDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCODZ.:ZND|OOOOOOOOOOCNNNNNNNNNNNNDNDDDD88ODZ$??=+===~~=~::~::~~:~~::,~:,:=~~~~~:=~~~::+~:==,~===:==++~+++=I?=:~?7+7O7OO7ZDNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOO++7+?=OOO|NNNNNNNNNNNNDNDDDDD8Z$?+?==+=~====++~:::::~==~::~,,~=?+=~:~~:,:~:~:+=~+~=~=~=~::~~:~===~~::~:?I7$OZO78NNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOZ++++??+|NNNNNNNNNNNNNNNDDNO$?Z$$7=I=+=~=+~~~~:::=+++++:=:~,:=II+=~?~::~:~=~=~:~~=,:,:~~:~~~=~====:~~+==?7?7ZZODNDNNNNNNNNNNNNN|I==+===~++===++??+,|NNNNNNNNNNNDN8N88OZO777+?I=II???==::::+++=?$I7,~=:,~~~=+?+~~+~==:~=~=:~=~:~=:::==7?::,,::~=+~~~=?7$I7OONNNNNNNNNNNNNNNU++++++++=8OOOOOOOOOUNNNNNNDDNNNNDD88Z77?+?=77++++=~:~:~~=?~=+?I7I7?~==~+:~,~+I?+=+~::+~+I~:=~+=~~~=~+~~,,..::::~:~~+=I7$Z$$Z88NNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOUMMM7MM|NNNNNNNNNNNND8DDO887Z7IO?=++~=~~~~?+~==$7III=~=7+++~===+::::=~+~=:=+??~=~~==~=~+::,=~:,.,~~::~::=~7O8OOZDDDNNNNNNNNNNN|MMM|OOOOOOOOOOOOOOO|NNNNNNNNNNDD87$IZZO$I7I======~~=~+====7I7=+IZ7I+I7=~~::::,,:====~+,==+=++=~==~~~:~:,:,,=~:~~~=::~=:+=ZOZDDDNNNNNNNNNNN|OOOOO=?????+ZOOOOOO|NNNNNNNNNNDD888OZZ8Z7++=+=+~?~==~=??I7I7Z?$7Z7IIIIII=+=~,~=:~=~~=~::~::~~~~~~~~==~=,,,:~=,~=~:~~??~+7$ODDNDDNNNNNNNNNNTOOOOO???+??????=:=+TNNNNNNNNNNDD88D8D7O+I??I?===~=++I++?I$7$$ZZ?7$777II+=+++?=+==~~~:~:::::~:::::~:~~~==~.:=~,~:~:~=~+~7$I?7ON8NNNNNNNNNNN|~,,=.=~~~=:~~=~~=?+|NNNNNNNNNNNNDDO8D7?7?+~+==~~=+I=+++?7$ZZOZ7I$7777I+???+???+==:~~:::::::::::~~~:===~=+,,::,~~~~====+?OZZ7ZDDNNNNNNNNNNN|=?++=OOOOOOOOOOOOOO|NNNNNNNNNNN$?7O$7+II=~~:::~:~~~+~=7I$ZOO$Z77$$7$7II?++++??==~~~~~:::::::::::=~===+=~~=:~~,:~~:~~:=+?77I$ODNNNNNNNNNNNN|OOOOOOO|MMMMMMMMMTO|NNNNNNNND88OOOZZI?=:~~=~:~~==++=+=II$OZZOZ$$$$7$??I?II?++=~~~:~~:::::::::::::~=====+=~~:~:.,::,~:=++77$$OODDNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOOOOOOOO|NNNDDNNNDODONZ$Z??I=?+++~~~~~===7?I7ZZOOOZ$$$77$?I+??++~~~:::::::,,:::,::::::~~===++==~:=+~~::=~~===7ODODDDNNNNNNNNNNN|+I+IIIIIOOOOOOOOOO?|NDDNNNNDN88Z8Z7I+~==I$I+=~~~~~~?II7?OOOOZZ7$Z$7$7I7I?+==~:~:,::::,,,,,,::::::~~==+====~:~=~=~:::~=+=ZIONDNNNNNNNNNNNNN|I7?+++?I=+=++??+?I~|NNNNNNDN8D8Z$OO~~+:?++=~:::=~~+?I++ZOOOOOZZ$Z$$$$II?=~=~~~:~:,,,..,,,,,,:,::~~====+++=~~~~~=~~~:=~~?$$8ODDNNNNNNNNNNNN|::~:++=~~=~=+=?+===|NNNNNDDDDO8Z$I:+=++===?=~~~~~~+I+~?+OO8OOZZZ$$7$$$$I+=~~::~::,,,,,.,,,.,,,~==~~~~=+==~~~~+=~:::::==+7O$DDDNNNNNNNNNNNNH~8OOOOOOOOOOOOOOOOOHNNNNNNND8$I?=+7=++=I+?+==~:=~~+?++I7$88OOZ$$Z7$$777I+=+:,::,,........,.,,,,::~~~===++=~=~+=~::::~=?77Z888NNNNNNNNNNNNN|OO|MM,NM+...|OOOOOO|NNNDNNDOO7I7???I=~+I?+==:~:~=I+=~=I7$OOOOOZZ7$77777?==~~,,,,,...........,,:::::~~====~=::~=~~~::,++?ZZ8DDNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOZ~+?II7|NNNNNDD88$O7IZ+?=+~+:~~~:==~~===~?O$O88O8O$$$$7I77II+:~,:,...........,,,,:::::~=~====~=::~~~==,:~:7?7O8ONNNNNNNNNNNNNN|II?OOOOOOOOOZ+++II+|DNNNNDD8O7+$7$Z?+?O=~,=7=:~=+==++?IZO88OOZ$$$Z77??+==:,:,,.....,.....,...,,,,::::~:~~=~~~:~+?,==::$7?8ZDNNNNNNNNNNNNNNE?+=+++=~~..,,,,:,::ENNNNNDNO7$$OZO77?I?=+~~~~+=?+~++IZ$Z88888OZ$$ZI???~=:::,,,...........,...,,,,:,,:::~~~~~:::~~??====77O88DDNNNNNNNNNNNN|:,:=++++++++===~:OZ|NNNNNND7OO8I+O$$$I++~~~=~+==~+I$$O8888D888ZZ$$OO88ZZ$7II=:,..........,,,,:~,,::::::~~~~:::==+=++=+$$OZI7O8DNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOOOOO|..|NNNNNDNIO8O~?$I77?I=II?+???+~?7$O888888888Z$OO$I7ZZ$77I???+:,,.,...,,,::=I=+??=I77+::~~:~:===+==~I$$77$~7Z8DNNNNNNNNNN|.......|OOOOOOOOOOO|NNNNDN8ZZZI=ZI7?77Z$O+Z7?+I?I?7Z8888888888OOZ7I?=++?=?7$7$?==~:,:,,,,::~:+?77I=+~===:~~~~=:~==:+=7$ZOZI?:$DNNNNNNNNNNNROOOOOO=+?77$$IIII+ORNNNNNNDO$O7II?7II7II$ZZ77I$7$ZOO888O8888888OZ7I++=7I7$??IZO7?+=~:,,,:~:~???7?+I=+:~=+~:::~~::~~+~~+O7$$$++$DNNNNNNNNNN|OOZ++?77+7I7$$I+++=|NNNNDD8ODZ+?+++$O77$$I7$ZZZOO8OO888OO88888887?=Z7I7ZZI+=$?=O8Z?=:,::~=+++II+~.~=$:~++~:,,::==+=+,==?8ZDZ$?ZNNNNNNNNNNN|++==++?+++++++++=++|NDDDDD8O$?=?ZD8Z7ZZOZ7OZZO888D8888OOOO8OOZZZ?O88888D88.O+$?Z8O$=,,,::I?I$+O8~8ID7O+=:::,,,:?7+==I.~?=ZOZ7$8DNNNNNNNNNN|+=++++++=+===~:8OOO|DDDDDNDZ?II88ZZO8$OOZZOZO8DDDD88888OZZOOZOZ788OO7?8D8+..?$~Z8O$+:,::~,~+:,I8DZ.+Z7$=:,,,,~+II++=+,=ZZ?$O8$DNNNNNNNNNNNEOOOOOOOOOOOT.......EDDDDDDDID8+ZD+OO7I7OOO8ODDDDDD88888OZOZ777$7O$8Z=?+~:::,..,OOO$=,.,:~,,,~~~...~~+?I::,,::I$7I+=~I~I?8IOO8DNNNNNNNNNNNN|..|OOOOOOOOOOOOOOOO|NDDDDN8DD?I8I8ZO$$7ZO888DDNND8OO888OOZI?=+7?Z77$77$Z7?==,,+$ZZ$+:,:::.,:==I$$I?=~::.,.,::777?+==:=I=O$D8DDDNNNNNNNNNNN|O+?+$77II7I7??I+7?I|DDDDDD8D8~Z8OO$8$?ZO88DODDDND8OO8888O$$I=I~~7I7?=+=+=:,,~?7$ZZ7?=::~:,.,,::,,::::,.,,,,:=II?+I?~~~?$8ZZONNNNNNNNNNNNNN|+?I?????+?+???+++=+|DDDDDDD8INO8O8?7$ZZZ8DD88DD8DDOO8888OO$7I7~:???==+=~:::=:I7Z$$7I+,,~~::,:,:,,:::,..,,,,:$7?+~??=~$~ZOZO8NNNNNNNNNNNNNN|+++?I+??+++=+++++++|DDDDDDDZDDD$D?8Z$$ZZ88DD888O8DOO88888OZ$7+=~::?=~::~~=:~+$$Z77I?+,,:~:::,,.,........,,:~I+++~I?=I?+II78O8NNNNNNNNNNNNN|+====++++=+==OOOOOO|DDDDDNNNN8ZZZZ$Z$ZZO88DDD88O8DOO88888OO$$I===::~=~::+~~~?$$777I?+:,::~::,..........,,::~+=?=?:+==I+I8$7O8DNNNNNNNNNNNN|OOOOOO|.........|OO|NDDDDDDDDOZ8$O$OZZOOO8DDD8O8DD8O8888O8OZ7I++?=:=~~=~+~=+I?I7I7I?=:,:,~~:,,,,..,,,.,,,:~:+++=?.+:==$Z$7$888DNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOOOOOOO++77|DDDDDDDDDOOIZ8O8$ZZ8O88DDO88DD8O8888OOOZ$7I??++++==~===+I$O8O7I==:,:~~=:,,,,,,,,,,,,::::=~~I~$~,+?ZZ?88O8DDNNNNNNNNNNN|8$IO7I7??????Z+I???|DDDDDDDDD8O7O8Z$Z$O8OOO88DO8DDDOOO8OOOOZ$77II?+++==+~~~+7O8O$+++~:,,:~~~:,..,,,,,,:,:~~:==~=:8+++=?O+?$8DDNNNNNNNNNNNN|+?+??+???++=~:,::~=|NDDDDDD8DZ?DNOO7ZOOOOOO888D8DDNOOO8OOOZZ$$77I?+?=+==~:=$887Z$??=:,..,:~::,.,,,,:,,,::=I??$~~=:8ZZ+I?7OO$DDDNNNNNNNNNNN|++=~,...~=+++??????|NDDDDDDDD$DD8O8O888OOZOOOOOOO88OOOOOO8Z$77777I+?===::~IOD7I7$$I=~,...,:,,~:,..,,,,,:~?+??==++7ID8I$D$ZO8DDNNNNNNNNNNNN|??I+??+:OOOOOOOOOOO|DDDDDDDD8DDDOO88888OZOOOOOOO8OO8OOOOOZZ$$7$7$7I?=~:::=ODD8O88OO7+~~:,~=~,.~:,.,,,:::=78DOZD7$$DDDDDDDNNNDNNNNNNNNNNNNN|O|.........|OOOOOOO|DDDDDDDD8ND8DDDDD8888OOZZOOOOOODOO8OOOZ$$7$77I?+=~::=+$8DDNDNDDOZI+?++..,,:~:,,,,,:~?NDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|OOOOOOOOOO$7?77777I|DDDDDDDDDDDNDDDDO8DO8OZZOOZOZ8ND8OOOOOO$77$$$II+=::=?7?IZ8$8Z8D8$$I7?:~,:,:,~:,::::=INNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|O:=II??77Z7777II77I|NDDDDDDDDDDDDDDDD8DDD8OZOOD8888DD8OOOO8O$$$$7III++OO88O887O88$7$ZOO?ZZ$$I??=:~:::::?8DNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|I?+???+II+??$I77IZ$|NDDDDDNDDNNNNDDDDDDDD8OOD8N88O8DDDOOOOO8ZZZ$$777ZD8OIO88O8ZZZZZ8O$7ZZZ$Z$7Z$?+:~~==I8DDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|~IZ$III+++++===~~~:|DDDDDDDDDNNDDDDDDDDDDNDDNNDDDNDDDN8OOOOOZZZZZZZODDD888N8D8DO8OO?8$ZZ8OOO$D$7??~==++$DDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN|:,OOOOOOOOOOOOO|...|DDDDDDDDDNNDDNDDDDDDDDDDDDNDDDDDDND$OOOO8OZZOOZZDD88ODDD88DO8OZ$O8O8D8OOOD87ZI~~+==Z8DDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNNNNNN|......|OOOOOOOOOOOO|DDDDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD$88DDD888OOOOO8DDODDDDD8DO888DO888Z$7Z8OO$+~~=+=O8DDDDDDDDDDDDDDDDDDNDNNNNNNNNNNNNN|OOOO~?=777777?OOOO~|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN8$888O88888$7=IZ8O888OZZZ$$III+?+=+~+=~+?+==++?I8888D8DDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNNNNN|~+7$$$$Z$Z7I??+++++|NDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNIOD8D8NDD8OI7+7Z$Z$$Z$$ZOOO$Z7I+=~=~=~=++?I?+$88D88DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNNNN|+++?????????????++=|NDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNOIND8D8D8DD$I$$7Z$$7II?I?IIII??+=~~~====+I?I$DD8D8888D8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNNNN|==~~~~:::::,,,,,OOO|NDDDDDDDDDDDDDNNDNNNDDDDNDDDDDDDDDDDNZINDDDDDDD8O$$Z$$I???+==~=~~~~~~:~=~+=+?7I8DDD8888888888DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNNN|OOOOOOOOOO|........|DDDDDDDDDDDNDDDNDDNDNNDDDNDDDDDDDDNNDD77DDDDDDDDOZZZ$$7I???+=:::::,:~:~===+IIIO8DD8OO8888888888DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNN|.|OOOOOOOOOOOOOOOO=|NDDDDDDDDDDDDDDDDNDDNDDNDNNDDDDDDDNDDDNZ$$NNDDDDDD8OZOZ7III+:~~~::,,:=~==?I77ZD8DD8888888888D888DDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNN|~=?777777OOOOOOO:=+|DDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDNNNNDNNDNDDDDDNNNNN8$$ZNDDDDDDDO8O$7II?~++??======+?Z$?Z8N8DD8OO888888888888888DDDDDDDDDDDDDDDDNN|+?++====~===~======|DDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNDNNNNNDNDNNDDNNNNNNND$ZZODNDDDDDDD8O$7?+++77I+?==+$7,,Z7D88DD888888888888888DDD88DDDDDDDDDDDDDDNN|======~~~~~~:::::::|DDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDDDNNNNDNDNDNDDDNDNNNNNDOOOOO8NNDD8888Z$I??7Z$$7I?...+$$ZD8D888O88888888888888DDD888DDDDDDDDDDDDNN|,,,,,,,,,,,OOOOOOOO|DDDDD8DDDDDDDDDDDDDDDDDNNDNNDDDNDDNNDNNNNDDNDDOOOZDDNDND888DDDDOZ7:.....Z$$$OD8D88888888888888888D8888888DDDDDDDDDDDNN|OOOOO||:|......HOOO|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDDNNDNNDDDDDDDNNDDDN88ZDDNND88ODDNZ,.......D7ZZZ88ODD8888888888888888888888888DDDDDDDDDDDD|OOOOOOOOOOOOOOO:~+7|8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDNDDDDDNDDNNNNNNNDN.,,,,..:O~.........O7ZO$8D88DD8888888888888888888888888DDDDDDDDDDDD|7777OOOOOOO:=====~:|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNDDNDDDD:,,.......~,.......OOZZ8D8O8DD8888888888888888888888888DDDDDDDDDDDN|:::::::::::::::::::|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8NN8DNNDND7.......,+8ZZZO8O+OZZZZODDO8DD8888888888888888888888888DDDDDDDDDDDD|:::,::::,,,,,,,,,,,|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD88DD$DDNNDD..~$DOOOO$$$8$Z$OO$$ZOODD8DD888888888888888888888888888DDDDDDDDDDD|,,,,,,~OOOOOOOOOOOO|DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8Z8D..?DDOODDODZO$8OZ8$ZZ$$$$O$O8888DDD8D8888888888888888888888888DDDDDDDDDD||..$...,,.|OOOOOOOO|DDDDD8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8D8D...78Z8888DZZ8ZZ8Z$OZZZ$ZZOO888DDDD8888O888888888888888888888DDDDDDDDDD|OOOOOOOOOOO==+7$77O+========================================C====U====T========H====E====R====E===========================================+OOOOOO~=~~~~:::::,,,:,,,,,:,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OOOOOOOOOOOO|.7MMMMMMM|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO=+$777ZOOOOO,~~~~~::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,::,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OOOOOOOOOOOOHMMMMMMMMM|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO++7$$$OOOOOOI?7II++==~~~~~~~~=~=~===+++??II$$O8DDDD888888OOOOZZ7~:,OOOOOOOOOOO|MMMMM:...EOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO++$777OOOOOO,~~=~~:,,:,,,,,,,,,,,:,,,:,:::~::::::::::~:~~~+=+?II?=ZOOOOOOOOOOO|..~,.....|OOOOOOOOOOOOOOOOOOO++$$7I7$OOOOOO+$DMMMMMMDD888888OD888888DDDDDDNNNNNNDDDDDDD888OOZ$7?,OOOOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOO++$I?+==?OOOOO:~~::~=?$ZO8D88D8888O88OOZOZZOZZZZZ$7=~?=~:,:,,,,,,,,,,OOOOOOOOOOOE.........|OOOOOOOOOOOOZOO~~+I???+?+I=OOOO7==+===~:::::::::::::::~:~~~:~~:~:~~~~~~~~==+?II77$7III+:?OOOOOOOOO|.........ROOOOOOOOOOOO=+I??++I7+?I+??$OO~+?::I:I:+:7::~:77:$+,$=:7?,I?,~,,,:,:?::I+,$?:$==7~$~?,+=:OOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOO??++?N+,~???+++7$Z,?+==~~:=:+:~~:,:::::::,:,:,?::=~::::::::~:=~~I~7=?+$+7$+::OOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOI:7:,,:Z,:+7?I7I?::::~?+?7=?Z=Z~+O~7?~$?~$I:II:+$~=Z:=$~++III=I$I?7$Z$ZZ$$7I~OOOOOOOOOOR..|M|...~|OOOOOOOOZ.,,,,,:7,,+=:$$?777IDD=:::=?+7$???7I77I$77$$$$I?7?+?+=+~:=:::::::::::::::::::,:ZOOOOOOOOO|+:,=:7?Z=EOOOOOIO.,,,:.:$=,~:~=D$77$$7?8=:D~~?=~~~::::::~::::::::::::~:~~==+I?II7ZZ$Z$7IIII+I7II+OOOOOOOOOOO|:..,7MMMM|OO,,,,.,,,:=8=,==~I?Z77777I7~+O?~~~NNN88$Z888OOO8OOOOOOO88DDDD=8NDNI8888~8O$=:::=:I::=~?OOOOOOOOOO|MMMMMMMMM|OO,:,+,:=+,,:O~:~~:O=Z$$$ZZO=~~~D~+ND+OD8ZO$O7D8~===Z?::~I=~+$I+~?~=:~?7IZI:Z=:7~:~~,,,,OOOOOOOOOOEMMMMMMMMM|OO,,:,~?III,:~7D:=:++~~~::~O.:~~I$8DN$~+ZO=I$DD8+,.+?=~..,.,::,=:::~~~~~~::+~~~::~I7Z~~+OOOOOOOOOO|I.::~OZZ~|OOOZ,,:II77=:8?~,OOOOOOOOOOOO.:~~~=8N=8++$8O:$88888O:::~:8OOO88888888888O?OZ::7Z?IZZ:I=:OOOOOOOOOO|.........|OOO~:=:DIZI::D~ZZOOOOOOOOOOOOOO.~IDN8?=?IZ8OOO888I~ZZZ8OODNNDDNDNNNN8888OOOO8+Z?$O7:$I=OOOOOOOOOOO|.........|OOO,,:::8O?~8=OOOOOOOOOOOOOOOOO~?I+7~O8DD8OOOOOO:O888DDNNNNNDDIINNNNND888OOOOO7:~~?$$I?OOOOOOOOOOO|.........|OOO,,,8~:,=~I,ZOOOOOOOOOOOOOOOO=~=7=$=::8DOOOOOOD8888DNNNNNNDZ8Z=DNNDD888OOOO:~,O~~$$7IOOOOOOOOOOO|.........|OO.,::$7=::D=OOOOOOOOOOOOOOOOOO,~~$DD$=~ZO8OOOZ:D8888NNNNNNDDNNOO:8NDD8888OOOOO~:ZZ7$7I+OOOOOOOOOO|.........|OO,,::ZZ+:~O,OOOOOOOOOOOOOOOOOO,~?D7NZODIOOO8OOOOO88DDDDO?:=,+ODNO:8NDD88OOOOOOOO$7$$7?~OOOOOOOOOO|....|N|..|OO,,,::::~==:OOOOOOOOOOOOOOOOOOO:=D7~ZDDDOZOOO88O8888DNO:+:$::::DNO:OND88OOOOOOOOOZ$$7:,OOOOOOOOOO|.......OZ|OO,,,:~I8O=+OOOOOOOOOOOOOOOOOOO~=~8$7DDDD8OOO88OOO888DNO::?:::~::DNO~O88OOOOOOOOOZZ$$7Z,OOOOOOOOOO|D8DMMMMNM|OO,,,:Z$$Z$~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOI~=ZDIO8DDOOO,OOOO8888DD8~:~+~::~:D=?N=ZO8O8OOOOOOZZZ$7Z,OOOOOOOOOO|MMMMMMMMM|OO,,::8==:?=OOOOOOOOOOOOOOOOOOO+~=ZOZ8D8OD+:+:OO88888DD8Z$+=I:::=:~I~+O::$OOOOOOOZZ$Z7Z:OOOOOOOOOO|MMMMMMMMM|OO,,,::DZ::Z$OOOOOOOOOOOOOOOOOO+:=?ZZZDDDO~~I+,=OO888DDDNO??=:I$::~DZ7::::IZZZZZI,=$$$Z$OOOOOOOOOO|ND$=Z~...|OO,,:$:?=::8:OOOOOOOOOOOOOOOOOO~:+7$ZOD:OZ?=?~~~D?OOODDDN8::,:$~N$~~==~:Z:~7I:I,,~:I:I+ZZOOOOOOOOO|.........|OO,,:~:::::?:OOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~8$ZODDZ:,::::,,=OOO8DDOI~:::~::::==::7==8I~~O:?:,=~I+:ZOOOOOOOOO|.........|OO:,::Z?~~I~~OOOOOOOOOOOOOOOOOOO~~D$ZZDD~~::~~::::OOZZ8DO:~::=~:~==+::~O:::+$78I~:~::II+OOOOOOOOOO|.........|OOO,,~:=::I7Z:OOOOOOOOOOOOOOOOO~==DOZOD87O=:~7:=~OO8OO88O~:I~+=~~::~~:+7~:::??8I==::I:I=OOOOOOOOOO|.........|OOO,,~:I+Z$~7:ZOOOOOOOOOOOOOOOOIII8$ZODD8O?+=8+NOOOO88OOO::::+I,++=+Z=~::?8~~=::$?=:??=I7OOOOOOOOO|.........|OOO7,:~:~~D8~$=OOOOOOOOOOOOOOOO??ZD$ZOD8=~===:8=7I?::::$O::::I~:~~:~7=+=:O=Z+OO:=~?:+=,Z::OOOOOOOO|......|D||OOOO:,~::=::=$~OOOOOOOOOOOOOOOO,~8DZI$OZ$O+~:~~+,,.=~8OD8:~::~:~:=:+:8D:8$OZ8,::=ZZ~:+:$~,OOOOOOOO|.........|OOOOO,,+::D++7O:OOOOOOOOOOOOOOO:77O8=8+?88+:::?::::,:8O~N:~:~$7~:::$:ZD~IOZO,,~?,::::=~7~:OOOOOOOO|.Z.,8DMMM|OOOOO+,:~:~::?I7:OOOOOOOOOOOOOO+7+OZ8O=77:~+,?+:==:::~:~~~::$O~=~::II+7:~$?+::Z8+=:::Z:I=OOOOOOOOO|MNMMMMMMM|OOOOOO.,::::~~8=+:OOOOOOOOOOOOO:==+I$ZZ~?$7==:OIZ:~:~I~::=::+:OD:+:=ZZ:::I~O~:$O~~~~I,:+:,OOOOOOOO|MMMMMMMMM|OOOOOOO,,::7+Z~ZD$~OOOOOOOOOOOOO~~+~I8O8:~~:+~$Z:::I~O~?Z~::::7I+O~=:,,~::~~7I:~::::?::Z:,OOOOOOOO|ZN~$N....|OOOOOOOO.,::8=8:8:8~8OOOOOOOOOOI~~==Z=:I==~:~7:7,.Z$7,I$~:::::::::N,$=~,+:Z+~Z7::,:::=,~:,OOOOOOOO|.+.......|OOOOOOOOO:,::I=~DN~7=:ZOOOOOOOOO==$+~OZZ~++~I:::~:$77I:+O=~~~~~::::==~,+=:I$:7Z:::=:?~~:~:ZOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOO8,:~~7:+?~:7~.ZOOOOOO.?=~7I=+~7:~~7::::::~?:::=Z=?+I=~~=~ZO~:::,:$IO~~+~::O::~=IOOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOO,:~:~87~8:~:::OOOOO:?=+O+O:7==~~++::Z?~=+:Z~~:8O+??8D8Z$$~~::~~I~$=,::::I~7:~$OOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOO=I~?+:,I7+::~:~:,7:7=====II?=+:~=::7::~~I~~$:?~~=I=::~=N:=::I:IO.,::::=~I=:::OOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOO,:~IIOO~~~~=?~~~~=~?Z7=I7~O?=~7+~$?:::~=~=I~~$~=D?~=+~I+=~:::~$D::::::~++?I?:,OOOOOOOO|........||OOOOOOOOOOOO,:::::=~=+~::::?+?7.Z$+I7=~:$?:~:+:I?===:~=:~~Z=::+=~~=~?:::=:8=::===?=~~++::~OOOOOOOO|O|.......|OOOOOOOOOOOOOOOOO.::::O88:::~I.:77++==:=~==~:=+I?=?==:~+:~~~~Z~=~:+~$~:~:ZO??::I:$+:+~::+,OOOOOOOO|...,.+$Z$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.:::::=8=~~==77+7~I+?~=OI$7+::,:~+::~=?~~~I=I~::=:::+===~~:+:::::Z~~:7,,OOOOOOO|?MMM8MMMM|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:::::=D7~==?$Z$I~$I::==OI:~:=::::,~::+::=~~~::8+~~~~8I:I::=+=::?:~:::.OOOOOOO|MND8ONZO8|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,:::::=8~=II?7=~=7=::~$~?=?:~7:::7~:I~::~~:~7:~::7~:?:~:=:::$+Z~~:::,OOOOOOO|D8M?8...Z|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,,:+::~O~+$87?ZO?:~I~==~:~~I:~=+~:::=~:::=:==I~:::I~~:=~~=~+~:OI=~,?OOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,:::I=OI=$OI~~~7:~++?~:::~7::~7?:::I+~::=I~::~?$?=::?~~:,~7=~:$~::OOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:::~?:8~7Z7~:~+:~+?::~::=+,:=~:=~::.:,~~:::~~=D::~??O==:~+8~~~Z=:OOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO::::::D~77:?~:~~=~~:~::::~:~~$::7::~:=~~~=~~~,::~OIIIZ+~~~+~::Z=:OOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,::~::D~I$~=~=~:=??~~==:~~:~::~~~?7?+8?~~=?~~?Z7~I7$I$?=~+Z:I~Z~=ZOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,,::=?8~I8~~:+~+?7=:Z7::~:~+~~:=I7?++8=7~~:::::~I7?=+==~==~+==$:~OOOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:,:::~D~II~+?I:=~::~::~=~:I:~~~:=~==++==?+?$IZ$Z88$=$~+:$~:=~I7:,OOOOOOOO|.|?|.....|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO::,,::=Z+I+~+=$:=+:=+~:::::::~:~~~++?+N+~:~:,$87=O7$7+7==:::~=+=I:,OOOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO::,,:~D~=Z7=~::O,=~=::=::::,~~~+=I==Z$==?=:~=+?==7+?=?I7+I?+~:~:~?:OOOOOOO|..NNM.ZMM|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,:,,:$N$=+8I=:$Z=$+~::::,,,,::~:,:~===~:::::::::::~~~~~~Z8DDOOZ$$I+,OOOOOOO|M8OZOOZO$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:,,,,,,:N~==~~7$OO8OOOOO888888D8D8OOZZZDNDDDDDD88888888OZZZO887::::~:,OOOOOOO|$$$D77ZZ.|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ,,,,,,,:O~~I?I+~::~~::::::::::,~~::,:,:+,==,~,,:~:~~~==:::~~~~~=$O$777=.ZOOOOO|...~.....|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOI:::::~~+~=?7DZMNN888O88DD88ND$I+++++==~~~=?=++?I7OO88888OO8888888OZZI:,:OOOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,~~:::~~=?$$++=:::~?ZDDD88OOOO88DDMMMMMMMMMMMNN8Z$$O7OOO$I$~,:~=~?77+:,:~OOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.::~~~=DZI~::+::IZ$OZ$=~~::~~~=~=~=~~=~~~~~~~~~~~~=++$?7?~~:~,:~III7?,,ZOOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,~+?+:::IZZ7O+~7:=~~=:=:=:~:~:~:::::,::~:::=:?~==+7?$$I=::,,:,,,,,.ZOOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZ,:~~::::::::,::::,:,,,,,:::~=~=+==~:,:,,,,:,:::::::,,,,,,,,:::::,,,,,OOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO,~~:::::,,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,,,OOO|...|?|...|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:::~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...,....,,.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OOO|.........|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:~:::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,,,,,,,,,,,,:::::::::~OOO|...7MM$7O|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZO,+=~::::::::::::~:::::::::::::~~::::::::::::::::::::::::::~::~?I,OOOOOO|NZZZZND7Z|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZZZ+,I??====~==~=~~~~~~~~~~:~~~~~~~~~~~~=~~~===+I$?:IO8OOOOOOOOOOOO|$$D8Z$$7$|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOZOOZ$OOOOOZZZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|ZZ.......|OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO|.........+=====================C====U====T========H====E====R====E==========================================+.........................................|IC...........,=.+D...MI7$IZ7I77I777777I7$I77........................................................C?|..........:...I.N.7III7IIIII?I?7I7I7I7777$$~......................................................|M|............=+7.==I?I7IIIIII7I77II77$777777$7.....................................................|M|................,IIIIIII?IIIIII7I7?7I77$77777+....................................................|8U.............~...I?I???II??7?II7I77?I7II7I7777+...................................................U8|.............~...III?II?II?II77II?$8NMM8N7I7$$7,..................................................|8|................,??I?III??I?DMMMMMMMMMMMMMMM87$I..................................................|D|................+IIIII?IINMMMMMMMMMN888DMMMMMN7$?.................................................|~T................IIII?+MMMMMMMNOZ$7777$ZO8O88M$7I7.................................................T:|................I??NMMMMM8ZZ$$$77777N,::~~~~O7$$7?................................................|~|................?IMMMMMD=..,877I777Z,,,:::~:~O$777,...............................................|~|................IIIMN8+.,,,,,:N77$7O,.MMMN,:::$7777.?=,...........................................|~|................?IIII7,,,,,I.,:DZ7$$,.MMMM,,::$77$7$Z$$Z,.........................................|~|................:?III,.,.MMMM$:OO$$$7+,MM,,,::$$$7$IZ77$$.........................................|~|................~?III?..,8MMM7~$7777$ZZ$::::+77$7777$Z7$7.........................................|~|................=I?7II.,,,:,~~?777$$$$$$$Z$$$I$Z7I77IZZ$7.........................................|,H............,I7$7?IIIII$::~~=+7$77777$$$$$I7$7I77?777Z$$7.........................................H:|...........,?777$IIII?I7I7$777I777$7$$$$$$77777I777I7$Z$..........................................|=|...........,II777II??I?II7I77777777$$$$$7$$$$77II77III............................................|=|............I7777IIIIIII?7I7II77777$$$77$$$77$I77777I7............................................|:E............+I7$$?IIIII??7?I7I77777$$$$$$$$77I$77I7II7............................................E8|.............I7$7II?IIIIII77777777$7$$$$$$$$I7I7777IZI............................................|M|..............+$IZ?II?IIIIIIII777$$$$$Z$$$$I77$O88OO$I,...........................................|N|..................?IIIIIIIII7II7$77$$$$Z$Z8NDD88OOOZ$7,...........................................|DR..................~?I7IIII7?I$77II$ZDDDD8OZD88OO8OZ7I7............................................RD|..................,IIII?I7O8DDDD8888OOOOOZZ8OOOOZ777II............................................|M|...................~I7OZOOOOOOO8ZOZZZZZ$ZZOOOO777I77I~:...........................................|N|....................I?IIOZZZZZOZZO777$$$OO7I$77I777+~~:...........................................|?E....................+I??II7OOZOOOOZZIII7I77II7777$:::~:...........................................E+|.....................?III7??77I7I7I7I7?I77I77IZ~~~~~:::,O,........................................|Z|......................=?IIIII?I7I7777$7I77$~~==~~~~~~::~ZZ........................................|8|......................,,,?77$$I7$$OI~~~:~~~==+=~::::::::~OD.......................................|N|......................,,:::,,:,:,:=~~+~~+~~~~=::::::::::7O78N8=...................................|~|.......................,:::::~:~+~~++~~=~:::~::::::::~~,8O78ZO$ZNDD$~.............................|~|......................Z,,:,,,,,,::~:::,~:::~:,~,::=::::,OI8$?8O$$ZZ$ZODNNN,.......................|~|.....................$$Z,,,,,,,,::,,:,~:,~~,,~~~,::::::Z7Z878$88DZOO$$$$$Z$ZD+....................|~|....................:Z?8=,,.,,,,:,..,::,::,:,::::::::,DO7$87D$$$Z7$7OOOZOOZ7Z$ON..................|~|...................~$7?+$:::,,,,,,,,:,,:,:::~:::::~~,OOZZ$O$$$ZOO$$$$$7$7Z78ZZZ$$OZ...............|~|..................Z$O$I$?OO.,,,,:,,:,,~:::::::~~==:=O8IOO$$O77$O7ZDOO88$$$$ZO$8O$$I8Z.............|~|.................?OZZI??OIZZO,.:,,~::~::~:~:~=~~~:$O$77O8I7DZ8$DI$ZZZ$ZZ8ONO7Z77Z7$7DO............|~|..............,~$8$7$8Z$$O?$I8ZOI:~=+=~=~=+++~==:O8787$ZO77O7D7ZZNNMO$$$ZMN8O$$Z7OO$O7$...........|~|..............?OZ$?78N777$$I7Z7I88Z8$+~=+:~=::=$O$77O$7$O7$OID778$Z...,?DDND$8M7ZZNZ$ZO,..........|~|.............+O7$7OOOZ$$77Z?7$877OZ??II8OZ~:,I88I7$7Z$7$ZI$O$ZOZDZO.........ZO8M$ZDZ7Z8$..........|~|............7OII?O8$$8ZZ?77OI$OD7Z+?IIIZ8O8O8O7ZOI7$OOI7OI7Z8$8$87D.........OMO8N77O7$D$$.........|~|...........+O$$7OO$ZZMNO$$$OOI7OO????77OMNO8$8+I?Z7$O877OO7$OZ8I$$Z...........ND$OZ8$$8$Z,........|~|.........,7O77I8O$7ZMM88Z7I7O$$$+?IIII8D8MOO??III?7Z$O7$ZO7Z8IZZ$8$...........,O8$8O$78$I7........|~|.........$OI$IOO$OONMM$Z8$7?7OI??I7I+OMN8D+???IIIIIZ$88I7ZI$Z$$8IZ$............NZ$8O$7O$IZ........|~|........$?Z$?7ZZ7$MDDMZ$8$7O$O+?II7I$NM$?II?I7III7D$$$O7$ZOI78ZZ8$8............MO7OZZ78ZIZ........|~|.......I+Z7IIO8$OMMDN.MZ8ZIO??I?7IIOI7II7I7??I7ZOODOZ$87$$OI$DI$O$D...........NZ7O8Z$$O$II........|||.......?8OZZO8$$ZMNM..MO8D7.,=III?I?I?IIIII7$ODM$I?I$$DZ77OZ7OZZO$D...........MO8M8O$8OZ8I........|||......$+Z77IOOZO8MN~.O7II,,,,:7?77IIII777DMNO7?I??IIIOZ87$O877D7O$8..........MZZ8O$7IO$Z8I........|~|.....,7?ZO7$DMZN88?777I$Z+,,:~77?II?I77I77II?I+I?III7Z$OI$$OI7O$$8Z.........ZII8DZ77O8Z78?........|~|.....Z7+I8ZD88O?7I7ZZZZII?,,,:,$7IIIIIII77IIII7777OOD$$8O7$O7$8I$D$......,$I=+~=~~$88$7Z8.........|~|.....?Z$$Z$7777OZOZ?I7I$77:::::7IIIIIIIII777888ZMOO$O7$O8$$8O$OZZD$....$Z7$I7~:~::::,Z7O7.........|~|.....~ZZ$ZZOOZI7II7777$ZZZO,:~~~77??I?7IIZI??I7ODN$$8O77O7$Z8Z7D$D7ONOZ$77I7?I?I~:~:~~~O..........|~|......Z??7I$Z7$7$$OOZZ8ZIII:::~:$7I$IIIIIII?I?I?II8$8O77OO77Z7787OIMD$77I77II7IIII::~~==..........|~|.......87$7ZO8O8OZ7Z$$$Z$7$=~=+~I$I7$7$7$7IIII7??IOZ7O7ZZOI$OI$D78O$77II7I77II7I7IIZ~==...........|~|........$OO$7$Z$$$$$$$8DD88D+?=+?ZM8OMNDOZ$$$7777MZ7$OO77ZI$Z$$MI7II7I77I777I777I777=,............|~|..........8NDNNDND8OZ$ZOOOO8I7$O8$NOZNMOZD8Z$DD$Z8O7$ZO7$8OI7787I?IIIO7II$777II7I7$I..............|~|...............,Z$$$OOZNMDZ8$ODDZ$DOOZDZZZN$$OOI$OO?$7O7$Z8I78IIII?7DIIIIIO77IIII7:...............|~|.........................87$D$ZD$$DDO$D$O787$7OI7$ZI77OI77Z78?III??NIIII787III7IZ.................|~|.........................ZI$O77O7$88O$ZI$7O777O7I7ZZI7OZI7O$DIIII$NIIIII~$II7I77..................|~|.........................IZ$877OI$Z8$78I$7ZI77OZI7$ZI$IZI$787N7O8M7III?8$7III$....................|~|..........................8$O7$OI778I7Z777ZII7ZO77OZ7$7ZI7IZ7IO$NIIII7$III77$.....................|:|..........................Z7OI$O$77ZI7ZZI7Z$I7OZ?7$$??7$7?7Z7$ZN8III$8IIIII~......................|M|..........................I?$7$Z$7IZI7Z$I7$$?7Z$I7I$II$OZ?7I$?I7DNNNNM?7?7........................|N|..........................Z7$Z7Z?7$O77$??I$II7$$?7IZO?I?$$+$DD8888DDDNDD88=.......................|D|...........................O8I7Z+IZ7778777OII7$8$I$88NNNNNDDD8888888888888D.......................|?|..............................8888888DNNNNNDDNNNNNNDDDDDDDDDDD8888888888888.......................|?|..............................888O888DD8DDDDDNDNNNNN88D8DDDNDDD888888888888+......................|?|..............................888OOO888DDD8DDDDDDNNND88888888DDO88O88888888Z......................|?+C====U====T========H====E====R====E===============================================================+OMMD8D88D888D88ND88ODD888Z?+DDM:~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~MMN7??++MMMDD888888888ND88888DNM$?IND.~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~NNNZ?+++MMDN88888888888888888DM8?NNZ::~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~:MNNZ?++MDND888DMMND8888888DD88NNM~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~$MND7N88N8D8888D8DN888DMNDD888M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MMMD8DNDDDDMMND8ND88MDMM=DDDM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~:~DMDDD88D8DNMMMDDDDDDD8MMMDD8N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MNDDDDDD88D8DDD8N++Z88NNDD88D~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MNDDDDDNMMMNND8D88::+MMMNDD8DO:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MDDDD8888DD888888D~$MMMMMMD8DM:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MDDDDDD8DD8888888DDNMMMMMMDDDN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MDDDDD8DDNMDD888888D8DMMM8DNDD.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~MDD8DD888DMMMN8D8888888N888ND8M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~NNDDDD88888DMMMMMD88NMMMMMN88OM~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~:NMMMMMNDD888DNMMMMDD8D$+MM888DM~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~:~MMMMMMMMND8D888NDIMI++7???8888ND~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~:~~~~NNMMMMMMMMMND888DNMN$?++Z?+D88D8M~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~:~~DDDDDMMMDMMMMMD888888DI?++++DDD+88.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~:~NDD8DDDNM??8MMMMMD88~:,~7+++?8?:=O8N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~:::~~NDDD8888DDD?+++++=II8+:,,::Z7:,,,,888N~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~MDDD88888888Z==++=++=+=====:,.....:O888:~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~DDD88D8?O888O::,,,~=~~===:,......,,O888Z~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~:~~~MDD888D88=?88O:,:,,,.............,:IOO88M~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~DDMD8D888D8?::88II,,,,............,$7:N888M~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~NDMD8D888DDZ::,ID8MD,,,.,..,,...,:DN?,.D88M~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~8DNMDDD8888DD~,,,,:=+DD?I?:,,.?$N8D$,..,,O8M~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~:~~.~NDNMNDD88888M=,,,,,,:==ODDDDDDDDD?:,,,.,IDM8~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~::~IDDNMMMDD88DD887:,,,,,,.:==+==O7?$:,,,,..,:8D:~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~:~NDDDNNMMDD888D88D:,,,,,,..,~==ON?7N7,,,...,,O8~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~?DDDDDDNMM8888888D~,,,,,,..,.,,$8I7D$,,,...,:N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~NDDDDDDDMMDDD88888D:,,,,,,,..,,,+88?:,.,..,.,?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~NDDDDDDDDMDD8888DD7NZ?:,,,,,....,...........+?D~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~MDDDDDDDDNDD88D88DD$?+Z?::,,,,,.............,=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~8NDDDDDDDDMDDDDDD8DDD?++=Z=:,,,,.......,,,,,$?=~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~:~NDDDNNDDDNMNDD8D88DDO?+=++7,,,,,,:,:~====$MD:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~NNDNDMMDNMMMNDD8D888MMO+?===:,~,====+++N8D.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~.DDMMMM8IMMMMMDD8888DMMM++++=+=+++=+8D88N~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~NDNMMMMD7?D78MD88888NMD8+++++====+Z888D.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~:?INMMMMMMM?++??7888888M?+N++++++=+I=,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||MMMMMMM~~~~MMMMMMM~~~IMM~~~MMM~~~MMM~~~MMMMMMM:~~~~MMMMMMM~~~DMM~~~MM||MM~~~~M~~~MMM~~~MMM~~IMM~~~MMM~~~MMM~~~MM$~~MMM~~~MMM,~~MMD~~DMM~~~MM||MN~~~~~~~~MMM~~~MMM~~IMM~~~MMM~~~MMM~~~MM$~~MMM~~~MMM~~~MMN~~DMM~~~MM||MN~~~~~~~~MMM~~~MMM~~IMM~~~MMM~~~MMM~~~MM$~OMM?~~~MMM~~~MMN~~~MMM,MMM||MN~~~~~~~~MMM~~~MMM~~IMM~~~MMM~~~MMM~~~MMZ:OMM:~~~MMM~~~MMN~~~~~MMM,~||MN~~~~~~~~MMM~~~MMM~~IMM~~~MMM~~~MMM~~~MM$~~MMM~~~MMM~~~MMN~~~~~MMM~~||MM~~~~M~~~MMM~~~MMM~~IMM~~~MMM~~~MM~~~~MM$~~MMM~~~MMM~~~MMN~~~~~MMM~~||MMMMMMM~~~~MMMMMMM~~~IMMMMMMMMMMMM~~~~~MMMMMMMI~~~~MMMMMMM~~~~~~MMM~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~MMMMMMMM~~~MMMMMMM7~~MMMMMMMM~~~~MMMMMMMM~~~MMMMMMMM~~~~~~~~~||~~~~~~~~MMM~~~MMZ~~MMM~~~~~~~MMM~~~MMM~~~MMM~~OMM~~~MMM~~~MMM~~~~~~~~||~~~~~~~~MMM~~~MM+~~MMM~~~~~~~MMM~~~MMM~~~MMM~~?MM~~~MMM~~~MMM~~~~~~~~||~~~~~~~~MMMMMMMD~~~MMMMMM~~~~MMMMMNMM~~~~MMM~~?MM~~~MMMMMMMM~~~~~~~~~||~~~~~~~~MMM~~MMM~~~MMM~~~~~~~MMM~~?MM~~~~MMM~~?MM~~~MMM~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~MMM~~~MM$~~MMM~~~~~~~MMM~~~MMM~~~MMM~~?MM~~~MMM~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~MMM~~=MM?~~MMM~~~~~~~MMM~~~MMM~~~MMM~~MMM~~~MMM~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~MMMMMMMM~~~MMMMMMM7~~MMMMMMMM~~~~,MMMMMMI~~~MMM~~~~~~~~~~~~~~||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~|+=====================================================================+